Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W celu objęcia ochroną innych cennych przyrodniczo pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska, decyzjami administracyjnymi, a obecnie uchwałami Rad Gmin, powierzchnie niektórych bagien, śródleśnych łąk, torfowisk, płatów nieużytkowanej roślinności, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, uznane zostały za użytki ekologiczne. 

Z  terenu RDLP w Katowicach tą formą ochrony przyrody objęto 152 obiekty o powierzchni 1 059,58 ha.