Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W celu objęcia ochroną innych cennych przyrodniczo pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska, decyzjami administracyjnymi, a obecnie uchwałami Rad Gmin, powierzchnie niektórych bagien, śródleśnych łąk, torfowisk, płatów nie użytkowanej roślinności, wychodnie skalne, ,skarpy, kamieńce, uznane zostały za użytki ekologiczne. Z  terenu RDLP w Katowicach ta formą ochrony przyrody objęto 140 obiektów o powierzchni 859,84 ha.