Projekty Rozwojowe Lasów Państwowych Projekty Rozwojowe Lasów Państwowych

PROJEKTY ROZWOJOWE LASÓW PAŃSTWOWYCH

1. Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Kierownik projektu: Wiesław Krzewina(DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym

pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

LGW jest projektem pilotażowym, w ramach którego sprawdzamy, które działania dadzą największą dodatkowość. Priorytetem jest ustalenie właściwych działań dla danych powierzchni LGW. W dniu 20.06.2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy PGL LP a IOŚ-PIB (KOBiZE). Rozpoczęcie realizacji projektu I kwartał 2017 r. Program pilotażowy, obejmujący zarówno działania dodatkowe w wydzieleniach drzewostanowych jak i badania nauke.

Cele projektu:

 • Wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu gazów cieplarnianych w środowisku.
 • Utworzenie modelu pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy.
 • Doprowadzenie do automatycznego określania ilości zakumulowanego węgla dla każdego wydzielenia drzewostanowego w zintegrowanym Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
 • Testowanie efektywności dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia retencji CO2 w lasach Polski.
 • Udoskonalenie sposobu raportowania pochłaniania CO2 w lasach Polski.
2. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach).

 

 

 

 Kierownik projektu: Sylwia Studzińska (CKPŚ).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu z względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

 

3. Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

 

 

 
Kierownik projektu: Andrzej Schleser (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa drewnianego powstającego w PGL LP.
 • Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego.
 • Popularyzacja energooszczędnego budownictwa drewnianego na rynku polskim poprzez współpracę w konstruowaniu instrumentów finansowych oraz w znoszeniu barier legislacyjnych.

Zalecenia dla jednostek LP:

 1. Technologia – szkieletowa, prefabrykowana w systemie zamkniętym.   
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie technologii drewnianej szkieletowej z innymi technologiami.   
 3. Wyklucza się konstruowanie ścian bezpośrednio na placu budowy.   
 4. Wykonywanie przegród zewnętrznych dyfuzyjnie otwartych. 


 

4.Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji.

 

 

 

 

Kierownik projektu: Maria Rothert (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Poprawa zarządzania turystyką leśną poprzez stworzenie mapy turystycznej LP (również w wersji mobilnej), kompleksowych folderów turystycznych oraz portalu internetowego.
 • Zapewnienie turystom dostępu do atrakcji i usług turystycznych w bezpieczny sposób.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy LP a organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami zarządzającymi atrakcjami turystycznymi i dobrami kulturowymi.
   

5. Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie PGL LP.

 

 

Kierownik projektu: Mateusz Grzębkowski (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Radomiu oraz Wrocławiu.

Cele projektu:

 • Stworzenie nowych stanowisk lęgowych oraz wzmocnienie istniejących.
 • Odtworzenie systemu lokalnych meta populacji.
 • Stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla zachowania lokalnych populacji cietrzewia na obszarach zarządzanych przez PGL LP.
 • Zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia, a także zasad zachowania się na obszarach, gdzie gatunek występuje.
 • Budowa ośrodka hodowli cietrzewia.
 

6. Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe.

Kierownik projektu: Małgorzata Czyżewska (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Białymstoku, Olsztynie, Krośnie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, LBG Kostrzyca, OKL Gołuchów.

Cele projektu:

 • Utrzymanie populacji żubra i jej monitoring
 • Rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie meta populacji – rozwój populacji żubra poprzez rozgęszczenie i zwiększenie zasięgu.
 • Utworzenie profesjonalnego banku genów żubra.
 • Wypromowanie w społeczeństwie idei ochrony żubra oraz promocja działań LP w tym zakresie.

 

7. Las energii.

 

 

 

 

 

Kierownik projektu: Jerzy Fijas (RDLP w Gdańsku).
Uczestnicy: wszystkie jednostki organizacyjne LP.

Cele projektu:

 • Centralizacja zakupów energii elektrycznej w LP.
 • Określenie potencjału dywersyfikacji źródeł zasilania w oparciu o lokalne potencjały.
 • Zaprojektowanie i budowa pilotażowej instalacji obejmującej wszystkie źródła energii OZE w wybranym obiekcie LP.
 • Rozwój elektromobilności (opracowanie koncepcji sieci punktów ładowania pojazdów, kampania wizerunkowa na bazie testowanych pojazdów elektrycznych).
 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w PGL LP.

Działania RDLP w Katowicach:

 1. Zakup pojazdu elektrycznego dla biura RDLP w Katowicach.
 2. Montaż punktów ładowania pojazdów elektrycznych

 

8. Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

 

 

 

 

 

 


Kierownik projektu: Kazimierz Szabla (RDLP w Katowicach).                                 
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.
Pilotaż: RDLP w Radomiu, Olsztynie i Katowicach.

 

Cele projektu:

 • Promowanie Lasów Państwowych poprzez promocję dziczyzny, pszczelarstwa i płodów runa leśnego.
 • Rozwój terenów niezurbanizowanych poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokalnych i samozatrudnienia w gospodarstwach indywidualnych.
 • Wypromowanie pszczelarstwa jako działu gospodarki znacząco wpływającego na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodniczego terenów leśnych i znajdujących się w najbliższej okolicy lasów, a także pozytywnie wpływającego na aktywizację zawodową, szczególnie na terenach niezurbanizowanych.

 

9. Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000.

Kierownik projektu: Łukasz Porębski (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa RDLP w Szczecinie, Pile, Poznaniu, Olsztynie i Białymstoku.
Projekt realizowany w ramach instrumentu finansowego LIFE.

Cele projektu:

 • Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000.
 • Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 • Prowadzenie monitoringu satelitarnego rybołowów.
 • Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych gniazd nadrzewnych oraz platform na słupach wysokiego napięcia.
 • Zwiększenie bazy żerowej oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.

 

Informacje o projektach rozwojowych Lasów Państwowych znajdziecie Państwo na stronie http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/