Projekty Rozwojowe Lasów Państwowych Projekty Rozwojowe Lasów Państwowych

PROJEKTY ROZWOJOWE LASÓW PAŃSTWOWYCH

1. Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Kierownik projektu: Wiesław Krzewina(DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym

pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

LGW jest projektem pilotażowym, w ramach którego sprawdzamy, które działania dadzą największą dodatkowość. Priorytetem jest ustalenie właściwych działań dla danych powierzchni LGW. W dniu 20.06.2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy PGL LP a IOŚ-PIB (KOBiZE). Rozpoczęcie realizacji projektu I kwartał 2017 r. Program pilotażowy, obejmujący zarówno działania dodatkowe w wydzieleniach drzewostanowych jak i badania nauke.

Cele projektu:

 • Wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu gazów cieplarnianych w środowisku.
 • Utworzenie modelu pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy.
 • Doprowadzenie do automatycznego określania ilości zakumulowanego węgla dla każdego wydzielenia drzewostanowego w zintegrowanym Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
 • Testowanie efektywności dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia retencji CO2 w lasach Polski.
 • Udoskonalenie sposobu raportowania pochłaniania CO2 w lasach Polski.

 

2. Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP.

 

 

 

 

 

 

Kierownik projektu: Piotr Adamski (ORW LP w Bedoniu).
Uczestnicy: ZSLP w Siedlcach, ZTiS w Giżycku, LASBUD.

Złoża: Lubartów, Ełk, Drygały.

Cele projektu:

 • Wypracowanie procedur pozwalających na uzyskanie koncesji w zakresie wydobywania kopalin przez jednostki LP, umożliwiającej prowadzenie zakładów górniczych (podręcznik).
 • Obniżenie kosztów inwestycji drogowych – zabezpieczenie surowca poprzez spółki i zakłady regionalne LP.
 • Efekt dodatkowy – stworzenie mapy występowania kopalin na obszarze zarządzanym przez PGL LP.

 

3. Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

 

 

 

 

Kierownik projektu: Janusz Zaleski (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Pilotaż: Lądek (RDLP we Wrocławiu), Pisz, Browsk (RDLP w Białymstoku).

 

Cele projektu:

 • Stworzenie infrastruktury na potrzeby obrotu drewnem energetycznym (sieć składów wielofunkcyjnych).
 • Opracowanie procedur odbioru, magazynowania, monitorowania i sprzedaży biomasy na składach drewna energetycznego.
 • Wyznaczenie technologii optymalnego przetwarzania biomasy drzewnej w energię elektryczną i cieplną.

 

4. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach).

 

 

 

 Kierownik projektu: Sylwia Studzińska (CKPŚ).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu z względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

 

5. Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

 

 

 
Kierownik projektu: Andrzej Schleser (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa drewnianego powstającego w PGL LP.
 • Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego.
 • Popularyzacja energooszczędnego budownictwa drewnianego na rynku polskim poprzez współpracę w konstruowaniu instrumentów finansowych oraz w znoszeniu barier legislacyjnych.

Zalecenia dla jednostek LP:

 1. Technologia – szkieletowa, prefabrykowana w systemie zamkniętym.   
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie technologii drewnianej szkieletowej z innymi technologiami.   
 3. Wyklucza się konstruowanie ścian bezpośrednio na placu budowy.   
 4. Wykonywanie przegród zewnętrznych dyfuzyjnie otwartych. 


 

6.Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji.

 

Kierownik projektu: Maria Rothert (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Poprawa zarządzania turystyką leśną poprzez stworzenie mapy turystycznej LP (również w wersji mobilnej), kompleksowych folderów turystycznych oraz portalu internetowego.
 • Zapewnienie turystom dostępu do atrakcji i usług turystycznych w bezpieczny sposób.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy LP a organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami zarządzającymi atrakcjami turystycznymi i dobrami kulturowymi.
   

7. Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie PGL LP.

 

 

Kierownik projektu: Mateusz Grzębkowski (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Radomiu oraz Wrocławiu.

Cele projektu:

 • Stworzenie nowych stanowisk lęgowych oraz wzmocnienie istniejących.
 • Odtworzenie systemu lokalnych meta populacji.
 • Stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla zachowania lokalnych populacji cietrzewia na obszarach zarządzanych przez PGL LP.
 • Zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia, a także zasad zachowania się na obszarach, gdzie gatunek występuje.
 • Budowa ośrodka hodowli cietrzewia.

 

8. Rozwój łączności w LP – modernizacja sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej.

 

 

 

 


Kierownik projektu: Jan Kaczmarowski (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa.

Pilotaż: RDLP w Zielonej Górze, Szczecinie i Łodzi.

Cele projektu:

 • Budowa i uruchomienie ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na potrzeby LP, opartej o technologię analogowo – cyfrową zintegrowaną z siecią WAN LP.
 • Zapewnienie łączności współdziałania wszystkich służb zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze na obszarach leśnych poprzez bezpośredni kontakt radiowy.
 • Utworzenie spójnej sieci łączności służącej ochronie ppoż lasu, ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym, zarządzaniu kryzysowemu, a także celom administracyjnym i gospodarczym.

 

9. Centrum szkolenia strzeleckiego LP im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi.

 
Kierownik projektu: Mariusz Woźniak (Nadleśnictwo Tuchola).
Uczestnicy: Nadleśnictwo Tuchola, RDLP w Toruniu.

Cele projektu:
Utworzenie zakładu krajowego, łącznie ze stworzeniem odpowiedniej infrastruktury, w którym będzie możliwe:

 • Podnoszenie i utrzymywanie na wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Straży Leśnej.
 • Szkolenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią przez pracowników LP, którzy mają przydziały organizacyjno - mobilizacyjne na czas kryzysu i wojny do jednostki zmilitaryzowanej.
 • Realizacja wymogów prawnych w zakresie współpracy, w tym na płaszczyźnie szkoleń, pomiędzy Strażą Leśną i Policją.
 • Udostępnienie toru motocrossowego, paintballowego, organizacja szkoleń strzeleckich dla myśliwych.

 

10. Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe.

Kierownik projektu: Małgorzata Czyżewska (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Białymstoku, Olsztynie, Krośnie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, LBG Kostrzyca, OKL Gołuchów.

Cele projektu:

 • Utrzymanie populacji żubra i jej monitoring
 • Rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie meta populacji – rozwój populacji żubra poprzez rozgęszczenie i zwiększenie zasięgu.
 • Utworzenie profesjonalnego banku genów żubra.
 • Wypromowanie w społeczeństwie idei ochrony żubra oraz promocja działań LP w tym zakresie.

 

11. OZE podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu.

 

Kierownik projektu: Jerzy Fijas (RDLP w Gdańsku).
Uczestnicy: wszystkie jednostki organizacyjne LP.

Cele projektu:

 • Centralizacja zakupów energii elektrycznej w LP.
 • Określenie potencjału dywersyfikacji źródeł zasilania w oparciu o lokalne potencjały.
 • Zaprojektowanie i budowa pilotażowej instalacji obejmującej wszystkie źródła energii OZE w wybranym obiekcie LP.
 • Rozwój elektromobilności (opracowanie koncepcji sieci punktów ładowania pojazdów, kampania wizerunkowa na bazie testowanych pojazdów elektrycznych).
 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w PGL LP.

Działania RDLP w Katowicach:

 1. Zakup pojazdu elektrycznego dla biura RDLP w Katowicach.
 2. Montaż punktów ładowania pojazdów elektrycznych:
 • biuro RDLP w Katowicach,
 • RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu,
 • ZTiS w Świerklańcu,
 • Nadleśnictwo Opole,
 • Mikro elektrownia wodna GR Krogulna.

 

12. Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

 

 

 

 

 

 


Kierownik projektu: Kazimierz Szabla (RDLP w Katowicach).                                 
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.
Pilotaż: RDLP w Radomiu, Olsztynie i Katowicach.

 

Cele projektu:

 • Promowanie Lasów Państwowych poprzez promocję dziczyzny, pszczelarstwa i płodów runa leśnego.
 • Rozwój terenów niezurbanizowanych poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokalnych i samozatrudnienia w gospodarstwach indywidualnych.
 • Wypromowanie pszczelarstwa jako działu gospodarki znacząco wpływającego na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodniczego terenów leśnych i znajdujących się w najbliższej okolicy lasów, a także pozytywnie wpływającego na aktywizację zawodową, szczególnie na terenach niezurbanizowanych.

 

13. Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000.

Kierownik projektu: Łukasz Porębski (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa RDLP w Szczecinie, Pile, Poznaniu, Olsztynie i Białymstoku.
Projekt realizowany w ramach instrumentu finansowego LIFE.

Cele projektu:

 • Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000.
 • Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 • Prowadzenie monitoringu satelitarnego rybołowów.
 • Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych gniazd nadrzewnych oraz platform na słupach wysokiego napięcia.
 • Zwiększenie bazy żerowej oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.

 

Informacje o projektach rozwojowych Lasów Państwowych znajdziecie Państwo na stronie http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/