Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego Krajobrazu powołuje się w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie podlega ograniczeniom, lecz winna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Z drugiej zaś strony, wykorzystuje się te obszary dla celów agro – i ekoturystyki oraz produkcji zdrowej żywności. Aktualnie na obszarze RDLP w Katowicach utworzono 13 OCHK o powierzchni 115 935,44 ha.