Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja dyrekcji

 

Poszczególne komórki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach zajmują się sprawami z zakresu podanego poniżej.

 

PION DYREKTORA

Wydział Organizacji, Kadr i Edukacji [DO]

Realizuje zadania z zakresu organizacji i organizowania, służy optymalizacji i usprawnieniu funkcjonowania RDLP oraz koordynacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Prowadzi sprawy z zakresu aktów normatywnych i obsługi prawnej. Koordynuje realizację zadań administratora wynikających z prawa o ochronie danych osobowych i Polityki Ochrony Danych Osobowych określonej zarządzeniem Dyrektora oraz inne aspekty związane z ochroną danych osobowych w RDLP. Tworzy i aktualizuje Politykę Ochrony Danych Osobowych i prowadzi stosowne rejestry oraz koordynuje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w nadzorowanych jednostkach. Organizuje i dokumentuje narady kierowników jednostek RDLP oraz posiedzenia kierownictwa RDLP. Opracowuje, kolportuje, gromadzi i przechowuje odpowiednie protokoły i notatki. Koordynuje działalność nadzorowanych jednostek w zakresie darowizn z zysku na cele społecznie użyteczne. Koordynuje i prowadzi sprawy związane z pobytem na terenie RDLP delegacji zawodowych leśników z innych jednostek Lasów Państwowych oraz wymianą w tym zakresie. Wdraża i prowadzi politykę personalną na poziomie RDLP. Realizuje i koordynuje procesy personalne na szczeblu RDLP w biurze i jednostkach organizacyjnych, realizuje politykę kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych, zajmuje się całokształtem spraw pracowników biura RDLP zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą. Koordynuje i prowadzi zagadnienia związane z funkcjami społecznymi jakie pełnią lasy, zwłaszcza w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa oraz udostępniania lasu dla społeczeństwa.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego [DK]

Wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach i jednostkach organizacyjnych RDLP, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia [DB]

Prowadzi i koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoruje jednostki w tym zakresie. W skład Zespołu wchodzi grupa interwencyjna Straży Leśnej, którą kieruje Główny Specjalista Służby Leśnej Zespołu ds. BHP i Ochrony Mienia - dowódca grupy interwencyjnej. Zespół kieruje pracą grupy interwencyjnej Staży Leśnej oraz nadzoruje realizację wykonywanych przez nią zadań z zakresu ochrony mienia. Zespół koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym, ze szczególnym uzwględnieniem prowadzenia działań na rzecz ograniczania szkodnictwa leśnego, w tym nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi RDLP. Kieruje i koordynuje pracę Leśnej Asysty Honorowej, w której skład wchodzi Grupa Reprezentacyjna RDLP oraz Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Katowicach, w szczególności w ramach realizacji zadań związanych z ceremoniałem Lasów Państwowych.

Zespół ds. Promocji i Mediów [DR]

Realizuje i koordynuje działania z zakresu promocji i reklamy w RDLP i nadzorowanych jednostkach. Realizuje zadania w zakresie prowadzenia i koordynacji spraw z dziedziny Public Relations i polityki informacyjnej oraz zapewnienia sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje prace w zakresie tworzenia i utrzymania stron BIP RDLP oraz nadzoruje prawidłowość prowadzenia BIP w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Koordynuje działania z zakresu opracowania i udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie. Prowadzi rejestr wniosków, petycji, postulatów itp. dotyczących oczekiwań społecznych w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej oraz koordynuje ich rozpatrywanie w merytorycznych komórkach organizacyjnych, a także koordynuje działania nadzorowanych jednostek organizacyjnych w tym zakresie. Realizuje zadania koordynatora dostępności w RDLP. Współpracuje z uczelniami i szkołami leśnymi z wyłączeniem spraw związanych ze stażami i praktykami studentów i uczniów. Zaopatruje RDLP w materiały promocyjno-reklamowe. Prowadzi i koordynuje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility - CSR), w tym społecznej odpowiedzialności środowiskowej (Environmental, Social Responsibility, Corporate Governance - ESG).

 

PION GOSPODARKI LEŚNEJ

Wydział Hodowli Lasu [ZH]

Przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadania związane z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą lasu, użytkowaniem lasu, zadrzewieniami, a także nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Koordynuje współpracę RDLP i jednostek organizacyjnych z placówkami naukowo-badawczymi, w zakresie zlecania, odbioru, wdrażania oraz opiniowania ekspertyz i prac badawczych. Realizuje całokształt zadań związanych z certyfikacją gospodarki leśnej.

Wydział Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody [ZO]

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego i ochrony ppoż. terenów leśnych), ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu. Koordynuje realizację prac związanych z prowadzeniem przez nadleśnictwa gospodarki łowieckiej, prowadzi obsługę polowań oraz koordynuje i nadzoruje gospodarkę rybacką na terenie RDLP.

Wydział Urządzania Lasu [ZU]

Prowadzi całokształt spraw związanych z urządzaniem lasu oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Wydział Infrastruktury Leśnej [ZI]

Wspiera oraz prowadzi w jednostkach organizacyjnych pomoc merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie, prywatyzacji prac leśnych. Przeprowadza procedury przetargowe związane z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP. 

Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych [ZR]

Koordynuje zagadnienia związane z projektami rozwojowymi Lasów Państwowych oraz procesy ich wdrażania, a także realizację strategii LP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi. Ponadto zajmuje się procesem wdrażania i nadzorowania na poziomie RDLP kompleksowych projektów Lasów Państwowych współfinansowanych z funduszy UE. Wydział pozyskuje także dotacje bezpośrednie dla RDLP oraz nadzoruje ich pozyskanie w podległych jednostkach.

Zespół ds. Geomatyki [ZM]

Prowadzi całokształt spraw związanych z geomatyką leśną i aktualizacją opisów taksacyjnych oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych w tym zakresie, prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP, nadleśnictw oraz obrębów leśnych.

Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności [ZP]

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów, wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii.

 

PION EKONOMICZNY

Wydział Księgowości [EK]

Prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP zgodnie z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Analiz i Planowania [EP]

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych. Wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki w tym zakresie. Koordynuje współpracę z przedsiębiorcami leśnymi.

Wydział Gospodarki Drewnem [ED]

Prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek podległych w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej oraz prowadzi analizę rynków i czuwa nad realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi sprawy związane z normalizacją i normami na surowiec drzewny, sortymentacją i klasyfikacją surowca drzewnego, a także działania zmierzające do racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego. Odpowiada za organizację, koordynację i funkcjonowanie służby nadzoru gospodarki drewnem. Prowadzi sprawy związane z promocją drewna oraz innych produktów i usług oferowanych przez jednostki organizacyjne.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi [ES]

Organizuje, koordynuje, wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji.

Wydział Administracji [EA]

Prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt, itp. oraz zaspokajaniem bieżących potrzeb w tym zakresie. Prowadzi obsługę sekretarską i asystencką dyrektorów RDLP. Prowadzi kancelarię i archiwum, a także obsługuje narady i spotkania organizowane w siedzibie RDLP.

Wydział Informatyki [EI]

Realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP, w jednostkach podległych oraz RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.