Projekt realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Projekt realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Europejska Współpraca Terytorialna

Rewitalizacja beskidzkich lasów na pograniczu polsko - słowackim, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji

(REW-BE-LAS)

Okres realizacji:  2009-2011

Wartość projektu: 5 635 065 euro

Wartość dofinansowania z UE: 4 789 805,25 euro

 

Realizatorzy projektu:

  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – Partner wiodący
  • Lesy Slovenskej Republiky
  • Obec Stara Bystrica
  • Nadleśnictwo Jeleśnia
  • Nadleśnictwo Ujsoły
  • Nadleśnictwo Wisła

Lasy górskie pełnią funkcję szczególną w środowisku naturalnym.
Przede wszystkim chronią porastane gleby przed skutkami erozji wietrznej i wodnej (m.in. wymywaniem i ługowaniem gleb z cennych substancji mineralnych).
Oprócz gromadzenia wody i spowalniania jej spływu, lasy są ostoją dla wielu chronionych gatunków zwierząt i roślin, a co za tym idzie są filarem zachowania bioróżnorodności. Lasy Beskidów posiadają jeszcze jedną niekwestionowaną właściwość. Wyróżniają się niezwykle pięknym i urozmaiconym krajobrazem, o istotnych walorach dla rekreacji i wypoczynku.

W latach 2006-2008 rozległe kompleksy leśne na obszarze Beskidów, na skutek suszy i wiatru, zostały znacząco osłabione. Stan ten uległ dodatkowemu pogorszeniu, gdy najbardziej popularny w lesie gatunek drzewa – świerk - zaatakował  kornik i grzyby, w konsekwencji doprowadzając do jego masowego wymierania.

Problemy dotykające drzewostan po polskiej stronie granicy w równej mierze doświadczane były po stronie słowackiej. Jedynie wspólne sąsiedzkie zaangażowanie w poprawę stanu lasów porastających Beskidy miało szansę na powodzenie.

Dlatego w 2009 roku rozpoczęto trzyletni projekt angażujący polskich i słowackich leśników. Jego celem było zachowanie i ochrona bogatego dziedzictwa przyrodniczego Beskidów po obu stronach granicy. Gro działań skupiło się na tzw. przebudowie zamierających świerczyn. Oznaczało to zmianę składu gatunkowego drzewostanów, poprzez założenie nowych upraw, ich pielęgnację i ochronię przed zwierzyną. W ramach projektu przebudowano 1970 hektarów drzewostanów, w tym po stronie polskiej  1249 hektarów.  

Dodatkowym osiągnięciem projektu było wytyczenie transgranicznej ścieżki edukacyjnej - "Beskidzka zielona ścieżka". Na ponad 32-kilometrowej trasie przygotowano liczne miejsca odpoczynku, a także ustawiono tablice informacyjno-edukacyjne. Obecnie ścieżka jest wspaniałym świadectwem zrealizowanego projektu oraz źródłem informacji o walorach przyrodniczych Beskidów.