Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

W celu objęcia ochroną innych cennych przyrodniczo pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska, decyzjami administracyjnymi, a obecnie uchwałami Rad Gmin, powierzchnie niektórych bagien, śródleśnych łąk, torfowisk, płatów nie użytkowanej roślinności, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, uznane zostały za użytki ekologiczne.

Z  terenu RDLP w Katowicach ta formą ochrony przyrody objęto 146 obiektów o powierzchni      
1 017,45 ha.