Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu powoływane są w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie podlega ograniczeniom, lecz winna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Z drugiej zaś strony, wykorzystuje się te obszary dla celów agro – i ekoturystyki oraz produkcji zdrowej żywności.

Aktualnie na obszarze RDLP w Katowicach utworzono 13 OCHK o powierzchni 112 850,23 ha.