Asset Publisher Asset Publisher

Trybuna Leśnika

Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju 
i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska
– Trybuna Leśnika."

Realizacja Przedsięwzięcia w okresach:

                               01.01.2019r. – 31.12.2019r.

                               01.01.2018r. – 31.12.2018r.

                               01.01.2017r. – 31.12.2017r.

                               01.01.2016r. – 31.12.2016r.

                      01.01.2009r. – 31.12.2009r.

Beneficjent: PGL LP RDLP w Katowicach

Cel projektu:  Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego.

Kwoty przyznanej dotacji:

2019 rok – 24 200,00zł

2018 rok – 24 200,00zł

2017 rok – 24 200,00zł

2016 rok – 24 200,00zł

2009 rok –   9 600,00zł

 

Efekt rzeczowy: Opublikowanie łącznie 22 kolumn o tematyce ekologicznej
wraz z zamieszczeniem pełnej zawartości dofinansowanych kolumn ekologicznych na stronie internetowej.

Efekt ekologiczny: Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego.

 

Przyznana w ramach pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2103 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1).

 

Artykuły dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach

znajdują się na stronie internetowej: www.trybuna.katowice.lasy.gov.pl