Wydawca treści Wydawca treści

Projekt ustawy w obronie polskich lasów w Sejmie

Sejm zakończył prace nad obywatelskim projektem ustawy w obronie polskich lasów. Teraz trafi on do Senatu. Podpisało się pod nim pół miliona Polaków. Chodzi o pilne zabezpieczenie związane z pozostawieniem zarządzania lasami w rękach państw członkowskich UE i zablokowanie unijnej koncepcji, by to Bruksela przejęła zarządzanie nimi.

Zgodnie z propozycją, która przeszła przez Sejm, do ustawy o lasach z 1991 r. ma zostać dodana preambuła o brzmieniu:

"Kierując się konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, uznając doniosłą rolę pokoleń Leśników Polskich w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz wkład Lasów Państwowych w pomyślny rozwój Rzeczypospolitej Polskiej, dążąc do zapewnienia i utrwalenia narodowego charakteru Lasów Państwowych prowadzących trwale zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną mając na względzie działania organów Unii Europejskiej zmierzające do zawłaszczenia wyłącznej kompetencji państw członkowskich w zakresie leśnictwa oraz dążąc do przeciwdziałania tym procesom".

Dodatkowo, art. 11 projektowanej ustawy dot. współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, miałby otrzymać brzmienie:

"W celu przyjęcia projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej Rada Ministrów przedstawia Sejmowi na piśmie informację o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu. Komisja sejmowa właściwa do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej opiniuje projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej większością 2/3 głosów. Na wniosek 15 posłów opinię do projektu stanowiska Rzeczypospolitej przedstawia Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów".

Podczas obrad w Sejmie, obecni byli leśnicy z całej Polski. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach reprezentował Dyrektor Damian Sieber.