Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega ograniczeniom, lecz winna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Z drugiej zaś strony, wykorzystuje te obszary dla celów agro- i ekoturystyki oraz produkcji zdrowej żywności.

Aktualnie  na obszarze RDLP w Katowicach utworzono 15 obszarów chronionego krajobrazu, o łącznej powierzchni  leśnej 116 743,65 ha zredukowanej, podobnie jak w przypadku parków krajobrazowych o nakładające się inne formy ochrony przyrody.