Wydawca treści Wydawca treści

Patronat Honorowy Dyrektora RDLP w Katowicach

Patronat Honorowy 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 

1. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (dalej Dyrektor) obejmuje Patronat Honorowy.

2. Patronat Dyrektora stanowi wyróżnienie przyznawane przedsięwzięciom prowadzonym na terenie administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (dalej RDLP), a w szczególności:

2.1. wpisującym się szeroko pojętą promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;

2.2. związanym ze wspieraniem rozwoju funkcji produkcyjnych, ochronnych i społecznych lasu;

2.3. wspierającym ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz tradycjami patriotycznymi związanymi z obszarami leśnymi;

2.4. promującym twórczość artystyczną i edukacyjną związaną ze środowiskiem naturalnym i lasami;

2.5. o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla środowiska zawodowego leśników, w tym o charakterze imprez pracowniczych;

2.6. innym, istotnym z punktu widzenia wspierania realizacji misji Lasów Państwowych oraz pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych i leśnego środowiska zawodowego.

3. Decyzja o przyznaniu Patronatu jest uprawnieniem osobistym Dyrektora.

4. Dyrektor bierze udział w objętym patronatem wydarzeniu lub kieruje list do jego uczestników.

5. O Patronat Honorowy Dyrektora mogą ubiegać się organizacje i instytucje prowadzące działalność społeczną, kulturalną, sportową, edukacyjną, naukową czy charytatywną, organizujące przedsięwzięcia wymienione w ust. 2.

6. Patronaty przyznawane są po spełnieniu warunków określonych w zasadach przyznawania patronatów.

 

Zasady udzielania Patronatu Honorowego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 

1. Dyrektor sprawuje Patronat Honorowy jako patron jedyny i wyłączny.

2. Decyzja o objęciu Patronatu Honorowego jest uprawnieniem osobistym Dyrektora, w pełni uznaniowym i znajdującym się w jego wyłącznej gestii.

3. Dyrektor obejmuje Patronat Honorowy nad przedsięwzięciami całkowicie przygotowanymi do realizacji.

4. Dyrektor nie obejmuje Patronatu Honorowego nad:

4.1. statutową działalnością instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji;

4.2. przedsięwzięciami o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat może dotyczyć pojedynczej edycji danego przedsięwzięcia;

4.3. publikacjami i twórczością artystyczną;

4.4. przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym lub marketingowym.

5. W przypadku pomników lub tablic pamiątkowych Patronat Honorowy Dyrektora może dotyczyć wyłącznie uroczystości odsłonięcia gotowego pomnika lub tablicy pamiątkowej i nie obejmuje idei ich fundacji oraz procesu powstawania.

6. Objęcie Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji osobistego udziału Dyrektora ani wsparcia finansowego lub organizacyjnego RDLP.

7. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat Honorowy Dyrektora składają pisemny wniosek zgodny z obowiązującym wzorem, załączonym w materiałach do pobrania poniżej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl - nie później niż 30 dni przed wydarzeniem.

8. Wnioski o Patronat Honorowy Dyrektora rozpatrywane są w Zespole ds. Promocji i Mediów RDLP w Katowicach (dalej Zespół DR): tel. 32 609 45 00, e-mail: rzecznik@katowice.lasy.gov.pl

9. Każdy wniosek musi zawierać następujące elementy:

9.1. informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e–mail, adresem strony internetowej;

9.2. szczegółowy opis i program przedsięwzięcia, a w przypadku konferencji naukowych listę referatów;

9.3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;

9.4. wymagane zgody, zezwolenia i uzgodnienia w przypadku budowy pomników i tablic pamiątkowych;

9.5. oświadczenie, że wnioskodawca nie ubiega się o patronaty honorowe innych osób lub instytucji;

9.6. skład komitetów honorowych, organizacyjnych, komitetów budowy oraz kapituł nagród w przedsięwzięciach, których to dotyczy;

9.7. informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach;

9.8. informację o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z projektem;

9.9. dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za współpracę z Zespołem DR.

10. W przypadku gdy o Patronat Honorowy Dyrektora ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą, itp.

11. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Dyrektora wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.

12. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Honorowego Dyrektora, umieszcza Logo Lasów Państwowych z napisem „Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach” na wszystkich materiałach informacyjnych oraz na stronach www związanych z wydarzeniem, zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i po uzyskaniu akceptacji Zespołu DR. Logo i Księga Identyfikacji Wizualnej PGL LP są dostępne na stronie: https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow. Ponadto, wnioskodawca umieszcza na stronach internetowych związanych z wydarzeniem link do strony www RDLP: www.katowice.lasy.gov.pl, w postaci aktywnego logotypu serwisu.

13. Po zakończeniu wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Dyrektora wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Zespołu DR relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia.

14. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania, o którym mowa wyżej, jego kolejny wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania.

15. Wybrane materiały, związane z Patronatem Honorowym Dyrektora, mogą być opublikowane na stronie www.katowice.lasy.gov.pl.