Asset Publisher Asset Publisher

Polish forests

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

The number of Polish forest is still growing. The forestation rate of the country has increased from 21 % in 1945 to 29,2 % at the moment. Between 1995 and 2008, the forest area increased by 310 thousand ha. The basis for afforestation works is the "National Programme for Increasing the Forest Cover" (KPZL), assuming an increase of the forestation rate up to 30 % by 2020 and up to 33 % by 2050. Polish forests abound in flora, fauna and fungi. 65 % of the total number of animal species live there.

The forests grow in our country on poor soils, mainly because of the development of the agriculture in previous years. It influences the distribution of the types of the forest sites in Poland. Over 55 % of the forest areas is covered with coniferous forests. In other areas, there are forest sites, mainly the mixed ones. Their small part constitute alder and riparian forests – not more than 3 %.

In the years 1945 – 2011 the area of natural deciduous tree stands within the area of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %.

Within the lowlands and uplands the most often occurring tee species is pine. It covers 64,3 % of the forest area of the State Forests National Forest Holding and 57,7 % of private and commune forests. In the mountains the predominant species is European spruce ( in the west) and European spruce with beech (in the east). Domination of pine is the result of carrying on sustainable forest management in the past. Once, the monocultures (crops or cultivations of one species) were the answer to the great demand of industry for wood. Such forests appeared to be quite fragile to climatic factors. They also were often the prey of pests' expansion.

In Polish forests, the share of other tree species, especially deciduous trees have been systematically increasing. The foresters have stepped aside from monocultures – that is why, they try to fit specific species of the forest stand to the natural stand, that would be proper for the given area. Thanks to that, in the years 1945 – 2011, the area of the deciduous tree stands within the lands of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %. There occur more and more frequently the following tree species: oaks, ashes, maples, sycamore maples, elms, but also birches, beeches, alders, poplars, hornbeams, aspens, tilias and willows.

Our forests are the most often represented by the forest stands aged 40 to 80 years. The average age of the forest equals 60 years. More and more trees are of big size at the age over 80 years. Since the end of the Second World War, the forests' area has increased up to almost 1,85 million hectares.
 

Raport o stanie lasów w Polsce 2012


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Stan Posiadania

Stan Posiadania

KARTA INFORMACYJNA
Wydział: Zarządzania Zasobami Leśnymi

Sprawa: Zezwolenie na wyłączenie Gruntów leśnych z produkcji

 

Adres miejsca do przesłania lub złożenia dokumentów:

ul. św. Huberta 43/45
40-543 Katowice
Kancelaria (parter - p. 106)
tel. 32-609-45-00
e-mail: 
sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

 

Godziny pracy Kancelarii:

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 

WYŁĄCZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH Z PRODUKCJI

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z w/w ustawą właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych (bez względu na formę własności), w tym do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (z wyjątkiem obszarów parków narodowych) jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wniosek o wyłączenie gruntu leśnego z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Św.Huberta 43/45, 40-543 Katowice, pocztą tradycyjną, osobiście lub za pomocą platformy ePUAP na adres pgl-lp-0271/SkrytkaESP (wzór wniosku do pobrania w materiałach poniżej).

O dokonaniu faktycznego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji, które może nastąpić na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, należy bezzwłocznie powiadomić pisemnie tutejszy organ (wzór wniosku do pobrania w materiałach poniżej).

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji jest obwiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu (nie dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni wyłączenia do 500 m2 lub wielorodzinnego do 200 m2 na każdy lokal).

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Szczegółowe informacje w sprawie złożenia wniosku o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji:

1. Postępowanie wszczynane jest na wniosek (wzór wniosku do pobrania w materiałach poniżej).

2. Dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia przez Dyrektora RDLP w Katowicach wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji są:

1) dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy - stosownie do art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - interes prawny wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, posiadania samoistnego, zgody właściciela na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przez wnioskodawcę (zawartej np. w umowie zarządu, użytkowania, służebności, służebności przesyłu lub innej umowie nienazwanej) albo orzeczenia zastępującego zgodę właściciela (np. decyzji starosty wydanej na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub orzeczenia sądu ustanawiającego służebność, z którego wynika zgoda na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji). W odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych zgoda właściciela na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji musi być zawarta w obowiązującej umowie dzierżawy z właściwym nadleśnictwem;

2) wypis z wyrysem dla działki z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierający część: ogólną, szczegółową oraz graficzną wraz z legendą, a w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikami; 

3) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

4) opis taksacyjny gruntów leśnych, których dotyczy wniosek, z planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu wraz z informacją o uznaniu lasu za las ochronny (w przypadku braku ww. dokumentów możliwe jest złożenie innej dokumentacji, sporządzonej przez osobę uprawnioną). W przypadku braku danych dot. ochronności lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa w w/w opracowaniach, należy w uzupełnieniu złożyć informację na temat ochronności lasu wydaną przez właściwego terytorialnie starostę (wzór informacji do pobrania w materiałach poniżej).

5) projekt zagospodarowania działki stanowiący dokumentację kartograficzną sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w skali maksymalnie 1:1000, zawierający szczegółowy bilans zagospodarowania wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego oraz różnych typach siedliskowych z rozliczeniem powierzchni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest sporządzenie projektu na bazie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej);

6) decyzję określającą kierunek rekultywacji dla gruntów leśnych, których dotyczy wniosek w przypadku nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji;

7) koncesję dla wnioskowanych gruntów leśnych na cele poszukiwania i wydobycia kopalin, w przypadku okresowego (o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 u.o.g.r.l.) i nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Ww. dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku, zgodnie z art. 76 a § 2 i 2a KPA należy złożyć w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

W myśl postanowień art. 13 ust 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO administrator danych osobowych informuje, co następuje:

1. Administratorem danych osobowych jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45, REGON: 272537539, strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są w ramach prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 t.j. Dz.U.2023.775, w prawnie uzasadnionym celu:

2.1. przeprowadzenia postępowania zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego;

2.2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów szczególnych, przede wszystkim ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 , t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, z 2023 r. poz. 1597, 1688, przepisów rachunkowych i podatkowych oraz przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i innych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2.3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym np. zapewnieniu dostępu do informacji publicznej;

2.4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest:

3.1. art. 6 ust. 1 lit. c , lit. e. lit. f RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

3.2. art.  6 ust. 1 lit. a w odniesieniu do danych dodatkowych, takich jak numer telefonu, adres e-mail, o ile wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie (zgoda udzielona zostaje poprzez wskazanie tych danych).

4. Pani/Pana dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie jest wykluczone, że hipotetycznie zdarzy się sytuacja, że o przekazanie Pani/Pana danych osobowych zwrócą się do nas w przyszłości podmioty publiczne - np. sądy czy prokuratura - w przypadku których będziemy mieli prawny obowiązek przekazania im danych - tu podstawą przekazania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Z wnioskiem o dostęp do materiałów archiwalnych mogą się również zwrócić inne podmioty, w tym osoby fizyczne - jednak, gdy nie będzie prawnego obowiązku udostępniania im dotyczących Pani/Pana materiałów archiwalnych, ewentualne udostępnienie nastąpi tylko za Pani/Pana zgodą, o którą wystąpimy w odrębnej korespondencji. Jeśli będzie to wymagane, Pani/Pana dane adresowe przekażemy również podmiotom świadczącym usługi pocztowe, by móc prowadzić z Panią/Panem korespondencję.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 2 oraz przez okres wymagany wiążącymi administratora przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które go dokonano przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

9.1. obowiązkowe (wymagane) przepisami prawa w zakresie niezbędnym do wydania decyzji administracyjnej (realizacji celów określonych w pkt. 2),

9.2. dobrowolne w pozostałym zakresie.

Odmowa udzielenia informacji uniemożliwi przeprowadzenie postępowania zgodnego z Państwa wnioskiem i wydanie stosownej decyzji.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.