Asset Publisher Asset Publisher

Polish forests

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

The number of Polish forest is still growing. The forestation rate of the country has increased from 21 % in 1945 to 29,2 % at the moment. Between 1995 and 2008, the forest area increased by 310 thousand ha. The basis for afforestation works is the "National Programme for Increasing the Forest Cover" (KPZL), assuming an increase of the forestation rate up to 30 % by 2020 and up to 33 % by 2050. Polish forests abound in flora, fauna and fungi. 65 % of the total number of animal species live there.

The forests grow in our country on poor soils, mainly because of the development of the agriculture in previous years. It influences the distribution of the types of the forest sites in Poland. Over 55 % of the forest areas is covered with coniferous forests. In other areas, there are forest sites, mainly the mixed ones. Their small part constitute alder and riparian forests – not more than 3 %.

In the years 1945 – 2011 the area of natural deciduous tree stands within the area of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %.

Within the lowlands and uplands the most often occurring tee species is pine. It covers 64,3 % of the forest area of the State Forests National Forest Holding and 57,7 % of private and commune forests. In the mountains the predominant species is European spruce ( in the west) and European spruce with beech (in the east). Domination of pine is the result of carrying on sustainable forest management in the past. Once, the monocultures (crops or cultivations of one species) were the answer to the great demand of industry for wood. Such forests appeared to be quite fragile to climatic factors. They also were often the prey of pests' expansion.

In Polish forests, the share of other tree species, especially deciduous trees have been systematically increasing. The foresters have stepped aside from monocultures – that is why, they try to fit specific species of the forest stand to the natural stand, that would be proper for the given area. Thanks to that, in the years 1945 – 2011, the area of the deciduous tree stands within the lands of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %. There occur more and more frequently the following tree species: oaks, ashes, maples, sycamore maples, elms, but also birches, beeches, alders, poplars, hornbeams, aspens, tilias and willows.

Our forests are the most often represented by the forest stands aged 40 to 80 years. The average age of the forest equals 60 years. More and more trees are of big size at the age over 80 years. Since the end of the Second World War, the forests' area has increased up to almost 1,85 million hectares.
 

Raport o stanie lasów w Polsce 2012


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Organizacja dyrekcji

Organizacja dyrekcji

 

Poszczególne komórki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach zajmują się sprawami z zakresu podanego poniżej.

 

PION DYREKTORA

Wydział Organizacji, Kadr i Edukacji [DO]

Realizuje zadania z zakresu organizacji i organizowania, służy optymalizacji i usprawnieniu funkcjonowania RDLP oraz koordynacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Prowadzi sprawy z zakresu aktów normatywnych i obsługi prawnej. Koordynuje realizację zadań administratora wynikających z prawa o ochronie danych osobowych i Polityki Ochrony Danych Osobowych określonej zarządzeniem Dyrektora oraz inne aspekty związane z ochroną danych osobowych w RDLP. Tworzy i aktualizuje Politykę Ochrony Danych Osobowych i prowadzi stosowne rejestry oraz koordynuje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w nadzorowanych jednostkach. Organizuje i dokumentuje narady kierowników jednostek RDLP oraz posiedzenia kierownictwa RDLP. Opracowuje, kolportuje, gromadzi i przechowuje odpowiednie protokoły i notatki. Koordynuje działalność nadzorowanych jednostek w zakresie darowizn z zysku na cele społecznie użyteczne. Koordynuje i prowadzi sprawy związane z pobytem na terenie RDLP delegacji zawodowych leśników z innych jednostek Lasów Państwowych oraz wymianą w tym zakresie. Wdraża i prowadzi politykę personalną na poziomie RDLP. Realizuje i koordynuje procesy personalne na szczeblu RDLP w biurze i jednostkach organizacyjnych, realizuje politykę kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych, zajmuje się całokształtem spraw pracowników biura RDLP zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą. Koordynuje i prowadzi zagadnienia związane z funkcjami społecznymi jakie pełnią lasy, zwłaszcza w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa oraz udostępniania lasu dla społeczeństwa.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego [DK]

Wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach i jednostkach organizacyjnych RDLP, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia [DB]

Prowadzi i koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoruje jednostki w tym zakresie. W skład Zespołu wchodzi grupa interwencyjna Straży Leśnej, którą kieruje Główny Specjalista Służby Leśnej Zespołu ds. BHP i Ochrony Mienia - dowódca grupy interwencyjnej. Zespół kieruje pracą grupy interwencyjnej Staży Leśnej oraz nadzoruje realizację wykonywanych przez nią zadań z zakresu ochrony mienia. Zespół koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym, ze szczególnym uzwględnieniem prowadzenia działań na rzecz ograniczania szkodnictwa leśnego, w tym nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi RDLP. Kieruje i koordynuje pracę Leśnej Asysty Honorowej, w której skład wchodzi Grupa Reprezentacyjna RDLP oraz Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Katowicach, w szczególności w ramach realizacji zadań związanych z ceremoniałem Lasów Państwowych.

Zespół ds. Promocji i Mediów [DR]

Realizuje i koordynuje działania z zakresu promocji i reklamy w RDLP i nadzorowanych jednostkach. Realizuje zadania w zakresie prowadzenia i koordynacji spraw z dziedziny Public Relations i polityki informacyjnej oraz zapewnienia sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje prace w zakresie tworzenia i utrzymania stron BIP RDLP oraz nadzoruje prawidłowość prowadzenia BIP w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Koordynuje działania z zakresu opracowania i udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie. Prowadzi rejestr wniosków, petycji, postulatów itp. dotyczących oczekiwań społecznych w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej oraz koordynuje ich rozpatrywanie w merytorycznych komórkach organizacyjnych, a także koordynuje działania nadzorowanych jednostek organizacyjnych w tym zakresie. Realizuje zadania koordynatora dostępności w RDLP. Współpracuje z uczelniami i szkołami leśnymi z wyłączeniem spraw związanych ze stażami i praktykami studentów i uczniów. Zaopatruje RDLP w materiały promocyjno-reklamowe. Prowadzi i koordynuje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility - CSR), w tym społecznej odpowiedzialności środowiskowej (Environmental, Social Responsibility, Corporate Governance - ESG).

 

PION GOSPODARKI LEŚNEJ

Wydział Hodowli Lasu [ZH]

Przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadania związane z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą lasu, użytkowaniem lasu, zadrzewieniami, a także nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Koordynuje współpracę RDLP i jednostek organizacyjnych z placówkami naukowo-badawczymi, w zakresie zlecania, odbioru, wdrażania oraz opiniowania ekspertyz i prac badawczych. Realizuje całokształt zadań związanych z certyfikacją gospodarki leśnej.

Wydział Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody [ZO]

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego i ochrony ppoż. terenów leśnych), ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu. Koordynuje realizację prac związanych z prowadzeniem przez nadleśnictwa gospodarki łowieckiej, prowadzi obsługę polowań oraz koordynuje i nadzoruje gospodarkę rybacką na terenie RDLP.

Wydział Urządzania Lasu [ZU]

Prowadzi całokształt spraw związanych z urządzaniem lasu oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Wydział Infrastruktury Leśnej [ZI]

Wspiera oraz prowadzi w jednostkach organizacyjnych pomoc merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie, prywatyzacji prac leśnych. Przeprowadza procedury przetargowe związane z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP. 

Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych [ZR]

Koordynuje zagadnienia związane z projektami rozwojowymi Lasów Państwowych oraz procesy ich wdrażania, a także realizację strategii LP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi. Ponadto zajmuje się procesem wdrażania i nadzorowania na poziomie RDLP kompleksowych projektów Lasów Państwowych współfinansowanych z funduszy UE. Wydział pozyskuje także dotacje bezpośrednie dla RDLP oraz nadzoruje ich pozyskanie w podległych jednostkach.

Zespół ds. Geomatyki [ZM]

Prowadzi całokształt spraw związanych z geomatyką leśną i aktualizacją opisów taksacyjnych oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych w tym zakresie, prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP, nadleśnictw oraz obrębów leśnych.

Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności [ZP]

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów, wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii.

 

PION EKONOMICZNY

Wydział Księgowości [EK]

Prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP zgodnie z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Analiz i Planowania [EP]

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych. Wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki w tym zakresie. Koordynuje współpracę z przedsiębiorcami leśnymi.

Wydział Gospodarki Drewnem [ED]

Prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek podległych w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej oraz prowadzi analizę rynków i czuwa nad realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi sprawy związane z normalizacją i normami na surowiec drzewny, sortymentacją i klasyfikacją surowca drzewnego, a także działania zmierzające do racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego. Odpowiada za organizację, koordynację i funkcjonowanie służby nadzoru gospodarki drewnem. Prowadzi sprawy związane z promocją drewna oraz innych produktów i usług oferowanych przez jednostki organizacyjne.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi [ES]

Organizuje, koordynuje, wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji.

Wydział Administracji [EA]

Prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt, itp. oraz zaspokajaniem bieżących potrzeb w tym zakresie. Prowadzi obsługę sekretarską i asystencką dyrektorów RDLP. Prowadzi kancelarię i archiwum, a także obsługuje narady i spotkania organizowane w siedzibie RDLP.

Wydział Informatyki [EI]

Realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP, w jednostkach podległych oraz RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.