Asset Publisher Asset Publisher

Stan Posiadania

KARTA INFORMACYJNA
Wydział: Zarządzania Zasobami Leśnymi

Sprawa: Zezwolenie na wyłączenie Gruntów leśnych z produkcji

 

Adres miejsca do przesłania lub złożenia dokumentów:

ul. św. Huberta 43/45
40-543 Katowice
Kancelaria (parter - p. 106)
tel. 32-609-45-00
e-mail: 
sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

 

Godziny pracy Kancelarii:

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 

WYŁĄCZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH Z PRODUKCJI

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z w/w ustawą właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych (bez względu na formę własności), w tym do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (z wyjątkiem obszarów parków narodowych) jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wniosek o wyłączenie gruntu leśnego z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Św.Huberta 43/45, 40-543 Katowice, pocztą tradycyjną, osobiście lub za pomocą platformy ePUAP na adres pgl-lp-0271/SkrytkaESP (wzór wniosku do pobrania w materiałach poniżej).

O dokonaniu faktycznego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji, które może nastąpić na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, należy bezzwłocznie powiadomić pisemnie tutejszy organ (wzór wniosku do pobrania w materiałach poniżej).

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji jest obwiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu (nie dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni wyłączenia do 500 m2 lub wielorodzinnego do 200 m2 na każdy lokal).

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Szczegółowe informacje w sprawie złożenia wniosku o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji:

1. Postępowanie wszczynane jest na wniosek (wzór wniosku do pobrania w materiałach poniżej).

2. Dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia przez Dyrektora RDLP w Katowicach wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji są:

1) dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy - stosownie do art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - interes prawny wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, posiadania samoistnego, zgody właściciela na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przez wnioskodawcę (zawartej np. w umowie zarządu, użytkowania, służebności, służebności przesyłu lub innej umowie nienazwanej) albo orzeczenia zastępującego zgodę właściciela (np. decyzji starosty wydanej na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub orzeczenia sądu ustanawiającego służebność, z którego wynika zgoda na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji). W odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych zgoda właściciela na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji musi być zawarta w obowiązującej umowie dzierżawy z właściwym nadleśnictwem;

2) wypis z wyrysem dla działki z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierający część: ogólną, szczegółową oraz graficzną wraz z legendą, a w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikami; 

3) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

4) opis taksacyjny gruntów leśnych, których dotyczy wniosek, z planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu wraz z informacją o uznaniu lasu za las ochronny (w przypadku braku ww. dokumentów możliwe jest złożenie innej dokumentacji, sporządzonej przez osobę uprawnioną). W przypadku braku danych dot. ochronności lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa w w/w opracowaniach, należy w uzupełnieniu złożyć informację na temat ochronności lasu wydaną przez właściwego terytorialnie starostę (wzór informacji do pobrania w materiałach poniżej).

5) projekt zagospodarowania działki stanowiący dokumentację kartograficzną sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w skali maksymalnie 1:1000, zawierający szczegółowy bilans zagospodarowania wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego oraz różnych typach siedliskowych z rozliczeniem powierzchni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest sporządzenie projektu na bazie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej);

6) decyzję określającą kierunek rekultywacji dla gruntów leśnych, których dotyczy wniosek w przypadku nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji;

7) koncesję dla wnioskowanych gruntów leśnych na cele poszukiwania i wydobycia kopalin, w przypadku okresowego (o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 u.o.g.r.l.) i nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Ww. dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku, zgodnie z art. 76 a § 2 i 2a KPA należy złożyć w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

W myśl postanowień art. 13 ust 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO administrator danych osobowych informuje, co następuje:

1. Administratorem danych osobowych jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45, REGON: 272537539, strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są w ramach prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 t.j. Dz.U.2023.775, w prawnie uzasadnionym celu:

2.1. przeprowadzenia postępowania zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego;

2.2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów szczególnych, przede wszystkim ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 , t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, z 2023 r. poz. 1597, 1688, przepisów rachunkowych i podatkowych oraz przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i innych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2.3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym np. zapewnieniu dostępu do informacji publicznej;

2.4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest:

3.1. art. 6 ust. 1 lit. c , lit. e. lit. f RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

3.2. art.  6 ust. 1 lit. a w odniesieniu do danych dodatkowych, takich jak numer telefonu, adres e-mail, o ile wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie (zgoda udzielona zostaje poprzez wskazanie tych danych).

4. Pani/Pana dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie jest wykluczone, że hipotetycznie zdarzy się sytuacja, że o przekazanie Pani/Pana danych osobowych zwrócą się do nas w przyszłości podmioty publiczne - np. sądy czy prokuratura - w przypadku których będziemy mieli prawny obowiązek przekazania im danych - tu podstawą przekazania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Z wnioskiem o dostęp do materiałów archiwalnych mogą się również zwrócić inne podmioty, w tym osoby fizyczne - jednak, gdy nie będzie prawnego obowiązku udostępniania im dotyczących Pani/Pana materiałów archiwalnych, ewentualne udostępnienie nastąpi tylko za Pani/Pana zgodą, o którą wystąpimy w odrębnej korespondencji. Jeśli będzie to wymagane, Pani/Pana dane adresowe przekażemy również podmiotom świadczącym usługi pocztowe, by móc prowadzić z Panią/Panem korespondencję.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 2 oraz przez okres wymagany wiążącymi administratora przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które go dokonano przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

9.1. obowiązkowe (wymagane) przepisami prawa w zakresie niezbędnym do wydania decyzji administracyjnej (realizacji celów określonych w pkt. 2),

9.2. dobrowolne w pozostałym zakresie.

Odmowa udzielenia informacji uniemożliwi przeprowadzenie postępowania zgodnego z Państwa wnioskiem i wydanie stosownej decyzji.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.