Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Tą indywidualną formą ochrony przyrody obejmowane są przede wszystkim wyróżniające się sędziwe drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe i jaskinie.

W granicach tut. Dyrekcji za pomniki przyrody jak dotąd uznano 670 obiektów, wśród których przeważają stare drzewa (626), głazy narzutowe (12 sztuk), będące reliktami epoki glacjalnej oraz skałki i jaskinie (24 sztuki). 

Do najstarszych i najokazalszych drzew pomnikowych należą dęby szypułkowe, cisy pospolite i lipy szerokolistne, np. dąb szypułkowy o obwodzie pnia 710 cm rosnący na terenie rezerwatu „Łężczok” w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, sosna wejmutka o obwodzie pnia 521 cm w Nadleśnictwie Kup, grab zwyczajny o obwodzie pnia 402 cm w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie oraz cis pospolity o obwodzie pnia 214 cm w Nadleśnictwie Świerklaniec.

Obok pojedynczych drzew (545 sztuk) za pomniki przyrody uznane zostały również ich skupiska w formie alei (11 obiektów), np. Aleja Husarii w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, a także w formie grup lub kęp (70 obiektów).

Na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach ustanowiono 8 pomników powierzchniowych. Wśród nich stanowiska różanecznika katawbijskiego w Nadleśnictwie Herby i Nadleśnictwie Lubliniec.