Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Wielkopowierzchniową formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe. Powołuje się je dla terenów wyróżniających się skupieniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Parki krajobrazowe mają również duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności oraz zasobów genowych roślin i zwierząt. 

Na terenie RDLP w Katowicach występuje 13 parków krajobrazowych, obejmujących powierzchnię 187 494,87 ha, co stanowi 30% powierzchni tut. Dyrekcji.