Asset Publisher Asset Publisher

Dotacje celowe z budżetu Państwa

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Art. 35. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Lasom Państwowym.

Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową, a w szczególności na:

1) wykup lasów i gruntów do zalesień oraz ich rekultywację, a także wykup innych gruntów w celu zachowania ich przyrodniczego charakteru;

2) wykonywanie krajowego programu zwiększania lesistości, o którym mowa w art. 14 powiększanie zasobów leśnych, ust. 2a, oraz pielęgnację i ochronę upraw i młodników powstałych w ramach realizacji tego programu;

3) zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości, o którym mowa w art. 12 pokrywanie kosztów odnowienia lub przebudowy drzewostanu w razie niemożności ustalenia sprawcy szkody, ust. 1;

4) sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów,
o których mowa w art. 13a obowiązki Lasów Państwowych w zakresie realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ust. 1 pkt 2 i 3;

5) opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, ich realizację, ochronę gatunkową roślin i zwierząt oraz sprawowanie nadzoru nad obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000;

6) finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa, w szczególności poprzez tworzenie
i prowadzenie leśnych kompleksów promocyjnych, zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych;

7) na sporządzanie planów zalesienia, o których mowa w art. 35 zadania nadleśniczego,
ust. 5;

8) pełnienie zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.

 

RDLP w Katowicach:

  1. na sporządzanie planów zalesienia, o których mowa w art. 35 zadania nadleśniczego, ust. 5;

2022 r. – 2 310,00 zł

2021 r. – 1 920,00 zł

2020 r. – 6 900,00 zł

2019 r. – 4 410,00 zł

2018 r. – 17 020,00 zł

2017 r. – 12 450,00 zł

2016 r. – 19 190,00 zł

2015 r. – 16 110,00 zł

2014 r. – 24 140,00 zł

2013 r. – 23 690,00 zł

2012 r. – 66 600,00 zł

2011 r .– 74 988,72 zł

2010 r. – 52 170,00 zł

2009 r. – 35 000,00 zł

2008 r. – 64 999,88 zł

 

  1. sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, o których mowa w art. 13a obowiązki Lasów Państwowych w zakresie realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ust. 1 pkt 2 i 3;

2014 r. –  33 852,00 zł

2010 r. –  24 180,00 zł

2009 r. – 268 130,00 zł

2008 r. – 185 205,00 zł

 

  1. na sporządzanie planów inwestycji, o których mowa w art. 35 zadania nadleśniczego, ust. 5;

2022 r. – 3 270,00 zł

2021 r. – 9 268,00 zł

2020 r. – 3 300,00 zł

2019 r.- 860,00 zł

 

Od 2019 roku w ramach dotacji celowej z Budżetu Państwa przeznaczono również środki na sporządzanie planów zalesień lub inwestycji, o których mowa w art. 35 ust.5 ustawy o lasach w ramach PROW.

W ramach inwestycji właściciel może realizować wiele różnych typów zadań wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.