Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje starosta.

Z zapisów przytoczonej ustawy wynika, że prowadzenie wybranych spraw z zakresu sprawowania nadzoru, w drodze porozumienia, starosta może powierzyć nadleśniczemu. Sytuacja taka ma miejsce w 29 spośród 38 nadleśnictw zgrupowanych przy RDLP w Katowicach. Na mocy 59 porozumień z jednostkami samorządowymi z terenu 4 województw (Łódzkie, Małopolskie, Opolskie i Śląskie) nadleśniczym przekazano sprawowanie nadzoru – częściowo, lub w całości, na obszarze lasów niepaństwowych obejmującym prawie 97 014,98 ha. Nadzoru nie prowadzą Nadleśnictwa: Brynek, Brzeg, Kup, Lubliniec, Namysłów, Prószków, Sucha, Turawa i Zawadzkie (stan na dzień 31.12.2019 r.).

Szczegółowy zakres spraw powierzonych w nadzór nadleśnictwom jest kwestią indywidualną poszczególnych jednostek. Nadleśniczowie do realizacji spraw objętych porozumieniami zatrudniają specjalistów ds. lasów niepaństwowych, bądź też przekazują stosowne obowiązki leśniczym w tzw. obwodach mieszanych. Leśniczowie realizują wówczas zadania zarówno w przypadku lasów prywatnych, jak i będących własnością Skarbu Państwa, a na poziomie nadleśnictwa wyznaczany jest koordynator pełnionego nadzoru. 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn, „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Katowicach według standardów PEFC oraz 3 –letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy”.

Nr postępowania: RR.270.3.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00154987/01 z dnia 20-08-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej sekretariat@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie prowadzonego postępowania https://josephine.proebiz.com/pl/profile/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach