Asset Publisher Asset Publisher

WFOŚiGW

WFOŚiGW

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie odpowiedniego bilansu wodnego niezbędnego do zachowania różnorodności biologicznej w Rezerwacie Przyrody Łężczok".

Realizacja Przedsięwzięcia: 01.10.2015r. – 31.03.2016r.

 

 

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 722 895,82zł

- w tym koszty kwalifikowane: 700 147,87zł

- w tym koszty niekwalifikowane: 22 747,95zł

- refundacja w wysokości 90% środków kwalifikowanych NFOŚIGW : 630 751,24zł

- refundacja w wysokości 10% środków kwalifikowanych WFOŚIGW w Katowicach (pozyskane samodzielnie przez GR Niemodlin) : 69 396,63zł

 

Efekt rzeczowy: Prace w ekosystemach wodnych - przebudowa jazu piętrzącego

wraz z budową przepławki.

Efekt ekologiczny: Ochrona gatunków, ochrona ekosystemów, projekt realizowany

na obszarach Natura 2000 oraz na obszarze dorzecza Odry.

Komponent edukacji ekologicznej: Zakup i montaż 5 tablic informacyjno-edukacyjnych.

 

 

 

 „Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej

ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli
w Beskidzie Śląskim i Żywieckim".

Realizacja Przedsięwzięcia: 01.04.2016r. – 31.12.2018r.

 

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1 009 284,00zł

- w tym koszty kwalifikowane 1 009 284,00zł

- w tym środki własne 244 641,00zł

- refundacja środków kwalifikowanych 764 643,00zł

Efekt rzeczowy: Opracowanie 13 szt. raportów częściowych oraz wykonanie opracowania końcowego w nakładzie 20 szt. mającego określić warunki siedliskowe i witalność jodły pospolitej oraz wskazać właściwe tereny do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Efekt ekologiczny: Stworzenie warunków do realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na pow. ok. 6 tys.ha.

Badania w ramach dotacji otrzymanej z WFOŚIGW w Katowicach realizowane będą na terenie trzech Nadleśnictw RDLP w Katowicach: Bielsko, Ujsoły oraz Wisła znajdujących się na obszarze woj. śląskiego.

 

 

 

 „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju
i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania
ochrony środowiska w 2016 roku – Trybuna Leśnika."

Realizacja Przedsięwzięcia: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

 

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 24 200,00zł

 

 

 

Efekt rzeczowy: Opublikowanie łącznie 22 kolumn o tematyce ekologicznej
wraz z zamieszczeniem pełnej zawartości dofinansowanych kolumn ekologicznych na stronie internetowej.

 

Efekt ekologiczny: Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego.

 

 

 

 

Przyznana w ramach pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2103 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1).

 

Artykuły dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach znajdują się na stronie internetowej:

www.trybuna.katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

 

 

„Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych
RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego"

 

Akcja gaśnicza

 

Uczestniczy:                                                                              15 nadleśnictw

Kwoty pozyskanych dotacji:                  

375 000,00 zł (2009 rok)

700 000,00 zł (2010 rok)

600 000,00 zł(2011 rok)

200 000,00 zł (2012 rok)

 

Efekt ekologiczny:                        

Zmniejszenie zagrożenia pożarowego lasu.

Efekt rzeczowy:                                        

Wykonanie około 300 godzin lotów patrolowych (w przypadku pożaru szybka akcja gaśnicza i ograniczenie powierzchni pożaru).

 

Samolot zrzucający wodę

 

 

                  

 

„Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych tornadem z dnia 15.08.2008 roku"

Widok obrazujący szkody po przejściu tornada

 

Uczestniczy:                                                                                 15 nadleśnictw

Kwoty pozyskanej dotacji :                                                                   499 500,00 zł

 

Efekt ekologiczny:                       

Odnowienie powierzchni leśnej po tornadzie z dnia 15 sierpnia 2008 roku.

Efekt rzeczowy:                                        

- zabiegi agromelioracyjne na pow. 110 ha,

- awansowe przygotowanie gleby na 2011 rok na pow.150 ha,

- sadzenie 1 030 tys. sadzonek na pow. 130 ha;,

- ochrona upraw na pow.100 ha.

 

 

              

 

„Program dla Beskidów – działania ograniczające populacje kornika drukarza"


Kwoty pozyskanych dotacji:                                

789 888,00 zł (2009 rok)

800 050,00 zł (2010 rok)

 

Efekt ekologiczny:                        

- zakup i wyłożenie 51 875 szt. feromonów na kornika drukarza i rytownika pospolitego;,

- wyznaczenie do wycinki drzew opanowanych przez szkodniki,

- korowanie zasiedlonych  drzew.

Efekt rzeczowy:                                        

Nie dopuszczenie do wystąpienia klęski wielkopowierzchniowego zamierania lasów oraz umożliwienie przebudowy osłabionych monokultur świerkowych
w kierunku wielogatunkowych drzewostanów bardziej odpornych na abiotyczne i biotyczne zagrożenia.

 

2

Drzewostan zaatakowany przez kornika drukarza