Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody stanowią najliczniejszą ustawową formę ochrony przyrody na obszarze RDLP w Katowicach. Powoływane są w celu ochrony obszarów z zachowanymi w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemami, rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt lub elementami przyrody nieożywionej. 

W zależności od celu ochrony, na terenie nadleśnictw tut. Dyrekcji ustanowionych zostało 111 rezerwatów o powierzchni  6 095,37 ha, w tym:

  • 92 rezerwaty leśne,
  • 5 rezerwatów florystycznych,
  • 3 rezerwaty torfowiskowe,
  • 3 rezerwaty przyrody nieożywionej,
  • 3 rezerwaty wodne,
  • 2 rezerwaty faunistyczne,
  • 2 rezerwaty stepowe,
  • 1 rezerwat krajobrazowy.

Najmłodszy z nich został ustanowiony zarządzeniem RDOŚ w Katowicach z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Kochanowicki Grąd”. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 26,45 ha, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego o cechach naturalnych.