Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o badaniu sprawozdań finansowych za 2024 rok

Informacja o poddaniu badaniu sprawozdań finansowych za 2024 rok jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach  

W wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz obowiązków wynikających z Zarządzenia Nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. niżej wymienione jednostki zostały zobowiązane do poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2024 rok:

 1. Nadleśnictwo Katowice

 2. Nadleśnictwo Kluczbork

 3. Nadleśnictwo Koszęcin

 4. Nadleśnictwo Lubliniec

 5. Nadleśnictwo Olesno

 6. Nadleśnictwo Prudnik

 7. Nadleśnictwo Rudziniec

 8. Nadleśnictwo Turawa

 9. Nadleśnictwo Ujsoły

 10. Nadleśnictwo Ustroń

 11. Nadleśnictwo Wisła

 12. Nadleśnictwo Opole

 13. Biuro RDLP w Katowicach

Badaniu przez biegłego rewidenta podlegać będzie również łączne sprawozdanie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Kierownicy jednostek nadzorowanych wdrożą procedury wyłonienia biegłego i w terminie do 31 lipca 2024 r. przedstawią Dyrektorowi RDLP w Katowicach do zaakceptowania propozycje w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Dokonany wybór podmiotu podlega akceptacji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

 

Ogłoszenie o zamiarze poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2024 rok

(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za 2024 rok: biura i łączne sprawozdanie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania ww. sprawozdań finansowych, zakończonego sprawozdaniem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów.

Powyższe dane można przekazać na adres:

Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu:

 • Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. 1994 Nr 134 poz. 692),

 • Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994 r. (dostępny na stronie internetowej www.lasy.gov.pl).

Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego:

 1. Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:

 • systemu ewidencji,

 • systemu kontroli wewnętrznej,

 • inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.

 1. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.   
 2. Jednoznaczna ocena poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów, co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją.
 3. Ocena dokumentacji księgowej, co do jej poprawności i rzetelności.
 4. Analiza oraz ocena przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach) własnych.
 5. Ocena kompletności informacji dodatkowej.

Badaniu poddane zostaną również dane dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Informujemy, że działalność leśna (podstawowa działalność nadleśnictw), rolna (występuje w ograniczonym zakresie) i rybacka (podstawowa działalność gospodarstw rybackich) wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia dotyczące ww. podatku winny być również opisane w raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Na zbiorcze sprawozdanie finansowe składają się: sprawozdanie finansowe biura RDLP i sprawozdania finansowe 40 jednostek nadzorowanych, z czego za rok 2024 podlegać będzie badaniu przez biegłego rewidenta 12 sprawozdań finansowych. Koszty działalności biura RDLP pokrywane są z wpłat, o których mowa w art. 53 ustawy o lasach.

Badanie przeprowadzone zostanie w siedzibie jednostki i powinno być zakończone:

 • biura RDLP - do 13.03.2025 r.;

 • łącznego RDLP - do 17.03.2025 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 60 94 562.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 29.05.2024 r. do 31.07.2024 r.