Asset Publisher Asset Publisher

Verkaufsregeln

Die Verkaufsregeln fürs Holz werden durch Anordnung des Generaldirektors der Staatsforste festgelegt.

Im Rahmen des Einzelverkaufes bemühen sich die Forstleute den schnell wachsenden Bedarf an Holz für Heizungszwecke zu befriedigen. Trotz allen Anscheins handelt es sich dabei nicht nur um Einwohner der ländlichen Gebiete, obwohl sie den größten Teil der Kunden ausmachen. Der angestiegene Bedarf an Brennholz hängt auch damit zusammen, dass in den Vororten großer Ballungsgebiete neue Wohnsiedlungen entstehen, deren Häuser in der Regel mit Kaminen ausgestattet sind.

Das Brennholz ist nicht nur die ökologischste Wärmequelle, sondern auch im Hinblick auf das Verhältnis Preis zum Heizwert attraktiver als Kohle, Heizöl, Gas oder elektrische Energie.

In den letzten Jahren erhöhten die Staatsforste das Verkaufsvolumen an Brennholz um einen Drittel bis auf über 4 Mio. Kubikmeter jährlich. Das Brennholz ist nicht nur die ökologischste Wärmequelle, sondern auch im Hinblick auf das Verhältnis Preis zum Heizwert attraktiver als Kohle, Heizöl, Gas oder elektrische Energie. Manche Kunden wählen ofenfertiges Stückholz, andere arbeiten das Holz direkt im Wald auf, nachdem sie die notwendigen Abstimmungen getroffen, die Arbeitssicherheitsmaßnahmen erfüllt und das Holz bezahlt haben. Dies betrifft oft das Brennreisig, das relativ billig ist und von Menschen in ländlichen Gebiete bevorzugt wird.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

PROJEKTY ROZWOJOWE LASÓW PAŃSTWOWYCH

PROJEKTY ROZWOJOWE LASÓW PAŃSTWOWYCH

1. Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Kierownik projektu: Wiesław Krzewina(DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym

pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

LGW jest projektem pilotażowym, w ramach którego sprawdzamy, które działania dadzą największą dodatkowość. Priorytetem jest ustalenie właściwych działań dla danych powierzchni LGW. W dniu 20.06.2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy PGL LP a IOŚ-PIB (KOBiZE). Rozpoczęcie realizacji projektu I kwartał 2017 r. Program pilotażowy, obejmujący zarówno działania dodatkowe w wydzieleniach drzewostanowych jak i badania nauke.

Cele projektu:

 • Wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu gazów cieplarnianych w środowisku.
 • Utworzenie modelu pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy.
 • Doprowadzenie do automatycznego określania ilości zakumulowanego węgla dla każdego wydzielenia drzewostanowego w zintegrowanym Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
 • Testowanie efektywności dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia retencji CO2 w lasach Polski.
 • Udoskonalenie sposobu raportowania pochłaniania CO2 w lasach Polski.
2. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach).

 

 

 

 Kierownik projektu: Sylwia Studzińska (CKPŚ).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu z względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

 

3. Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

 

 

 
Kierownik projektu: Andrzej Schleser (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa drewnianego powstającego w PGL LP.
 • Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego.
 • Popularyzacja energooszczędnego budownictwa drewnianego na rynku polskim poprzez współpracę w konstruowaniu instrumentów finansowych oraz w znoszeniu barier legislacyjnych.

Zalecenia dla jednostek LP:

 1. Technologia – szkieletowa, prefabrykowana w systemie zamkniętym.   
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie technologii drewnianej szkieletowej z innymi technologiami.   
 3. Wyklucza się konstruowanie ścian bezpośrednio na placu budowy.   
 4. Wykonywanie przegród zewnętrznych dyfuzyjnie otwartych. 


 

4.Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji.

 

 

 

 

Kierownik projektu: Maria Rothert (DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:

 • Poprawa zarządzania turystyką leśną poprzez stworzenie mapy turystycznej LP (również w wersji mobilnej), kompleksowych folderów turystycznych oraz portalu internetowego.
 • Zapewnienie turystom dostępu do atrakcji i usług turystycznych w bezpieczny sposób.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy LP a organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami zarządzającymi atrakcjami turystycznymi i dobrami kulturowymi.
   

5. Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie PGL LP.

 

 

Kierownik projektu: Mateusz Grzębkowski (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Radomiu oraz Wrocławiu.

Cele projektu:

 • Stworzenie nowych stanowisk lęgowych oraz wzmocnienie istniejących.
 • Odtworzenie systemu lokalnych meta populacji.
 • Stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla zachowania lokalnych populacji cietrzewia na obszarach zarządzanych przez PGL LP.
 • Zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia, a także zasad zachowania się na obszarach, gdzie gatunek występuje.
 • Budowa ośrodka hodowli cietrzewia.
 

6. Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe.

Kierownik projektu: Małgorzata Czyżewska (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Białymstoku, Olsztynie, Krośnie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, LBG Kostrzyca, OKL Gołuchów.

Cele projektu:

 • Utrzymanie populacji żubra i jej monitoring
 • Rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie meta populacji – rozwój populacji żubra poprzez rozgęszczenie i zwiększenie zasięgu.
 • Utworzenie profesjonalnego banku genów żubra.
 • Wypromowanie w społeczeństwie idei ochrony żubra oraz promocja działań LP w tym zakresie.

 

7. Las energii.

 

 

 

 

 

Kierownik projektu: Jerzy Fijas (RDLP w Gdańsku).
Uczestnicy: wszystkie jednostki organizacyjne LP.

Cele projektu:

 • Centralizacja zakupów energii elektrycznej w LP.
 • Określenie potencjału dywersyfikacji źródeł zasilania w oparciu o lokalne potencjały.
 • Zaprojektowanie i budowa pilotażowej instalacji obejmującej wszystkie źródła energii OZE w wybranym obiekcie LP.
 • Rozwój elektromobilności (opracowanie koncepcji sieci punktów ładowania pojazdów, kampania wizerunkowa na bazie testowanych pojazdów elektrycznych).
 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w PGL LP.

Działania RDLP w Katowicach:

 1. Zakup pojazdu elektrycznego dla biura RDLP w Katowicach.
 2. Montaż punktów ładowania pojazdów elektrycznych

 

8. Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

 

 

 

 

 

 


Kierownik projektu: Kazimierz Szabla (RDLP w Katowicach).                                 
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.
Pilotaż: RDLP w Radomiu, Olsztynie i Katowicach.

 

Cele projektu:

 • Promowanie Lasów Państwowych poprzez promocję dziczyzny, pszczelarstwa i płodów runa leśnego.
 • Rozwój terenów niezurbanizowanych poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokalnych i samozatrudnienia w gospodarstwach indywidualnych.
 • Wypromowanie pszczelarstwa jako działu gospodarki znacząco wpływającego na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodniczego terenów leśnych i znajdujących się w najbliższej okolicy lasów, a także pozytywnie wpływającego na aktywizację zawodową, szczególnie na terenach niezurbanizowanych.

 

9. Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000.

Kierownik projektu: Łukasz Porębski (DGLP).
Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa RDLP w Szczecinie, Pile, Poznaniu, Olsztynie i Białymstoku.
Projekt realizowany w ramach instrumentu finansowego LIFE.

Cele projektu:

 • Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000.
 • Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 • Prowadzenie monitoringu satelitarnego rybołowów.
 • Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych gniazd nadrzewnych oraz platform na słupach wysokiego napięcia.
 • Zwiększenie bazy żerowej oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.

 

Informacje o projektach rozwojowych Lasów Państwowych znajdziecie Państwo na stronie http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/