Asset Publisher Asset Publisher

Verkaufsregeln

Die Verkaufsregeln fürs Holz werden durch Anordnung des Generaldirektors der Staatsforste festgelegt.

Im Rahmen des Einzelverkaufes bemühen sich die Forstleute den schnell wachsenden Bedarf an Holz für Heizungszwecke zu befriedigen. Trotz allen Anscheins handelt es sich dabei nicht nur um Einwohner der ländlichen Gebiete, obwohl sie den größten Teil der Kunden ausmachen. Der angestiegene Bedarf an Brennholz hängt auch damit zusammen, dass in den Vororten großer Ballungsgebiete neue Wohnsiedlungen entstehen, deren Häuser in der Regel mit Kaminen ausgestattet sind.

Das Brennholz ist nicht nur die ökologischste Wärmequelle, sondern auch im Hinblick auf das Verhältnis Preis zum Heizwert attraktiver als Kohle, Heizöl, Gas oder elektrische Energie.

In den letzten Jahren erhöhten die Staatsforste das Verkaufsvolumen an Brennholz um einen Drittel bis auf über 4 Mio. Kubikmeter jährlich. Das Brennholz ist nicht nur die ökologischste Wärmequelle, sondern auch im Hinblick auf das Verhältnis Preis zum Heizwert attraktiver als Kohle, Heizöl, Gas oder elektrische Energie. Manche Kunden wählen ofenfertiges Stückholz, andere arbeiten das Holz direkt im Wald auf, nachdem sie die notwendigen Abstimmungen getroffen, die Arbeitssicherheitsmaßnahmen erfüllt und das Holz bezahlt haben. Dies betrifft oft das Brennreisig, das relativ billig ist und von Menschen in ländlichen Gebiete bevorzugt wird.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Patronat Honorowy Dyrektora RDLP w Katowicach

Patronat Honorowy Dyrektora RDLP w Katowicach

Patronat Honorowy Dyrektora

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

 

1. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (dalej Dyrektor) obejmuje Patronat Honorowy.

2. Patronat Dyrektora stanowi wyróżnienie przyznawane przedsięwzięciom prowadzonym na terenie administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (dalej RDLP), a w szczególności:

2.1. wpisującym się szeroko pojętą promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;

2.2. związanym ze wspieraniem rozwoju funkcji produkcyjnych, ochronnych i społecznych lasu;

2.3. wspierającym ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz tradycjami patriotycznymi związanymi z obszarami leśnymi;

2.4. promującym twórczość artystyczną i edukacyjną związaną ze środowiskiem naturalnym i lasami;

2.5.o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla środowiska zawodowego leśników, w tym o charakterze imprez pracowniczych;

2.6. innym, istotnym z punktu widzenia wspierania realizacji misji Lasów Państwowych oraz pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych i leśnego środowiska zawodowego.

3. Decyzja o przyznaniu Patronatu jest uprawnieniem osobistym Dyrektora.

4. Informacja o wydarzeniach, nad którymi patronat objął Dyrektor, jest zamieszczana na stronie internetowej RDLP.

5. W przypadku objęcia Patronatem określonego wydarzenia, wnioskujący otrzymuje specjalny okolicznościowy dyplom.

6. Dyrektor bierze udział w objętym patronatem wydarzeniu lub kieruje list do jego uczestników.

7. O Patronat Honorowy Dyrektora mogą ubiegać się organizacje i instytucje prowadzące działalność społeczną, kulturalną, sportową, edukacyjną, naukową czy charytatywną, organizujące przedsięwzięcia wymienione w ust. 2.

8. Patronaty przyznawane są po spełnieniu warunków określonych w zasadach przyznawania patronatów.

 

Zasady udzielania Patronatu Honorowego Dyrektora

1. Dyrektor sprawuje Patronat Honorowy jako patron jedyny i wyłączny.

2. Decyzja o objęciu Patronatu Honorowego jest uprawnieniem osobistym Dyrektora, w pełni uznaniowym i znajdującym się w jego wyłącznej gestii.

3. Dyrektor obejmuje Patronat Honorowy nad przedsięwzięciami całkowicie przygotowanymi do realizacji.

4. Dyrektor nie obejmuje Patronatu Honorowego nad:

4.1. statutową działalnością instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji;

4.2. przedsięwzięciami o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat może dotyczyć pojedynczej edycji danego przedsięwzięcia;

4.3. publikacjami i twórczością artystyczną;

4.4. przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym lub marketingowym.

5. W przypadku pomników lub tablic pamiątkowych Patronat Honorowy Dyrektora może dotyczyć wyłącznie uroczystości odsłonięcia gotowego pomnika lub tablicy pamiątkowej i nie obejmuje idei ich fundacji oraz procesu powstawania.

6. Objęcie Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji osobistego udziału Dyrektora ani wsparcia finansowego lub organizacyjnego RDLP.

7. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat Honorowy Dyrektora składają pisemny wniosek na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres:
rdlp@katowice.lasy.gov.pl – nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

8. Wnioski o Patronat Honorowy Dyrektora są rozpatrywane w Wydziale Organizacji, Promocji i Edukacji RDLP (Wydział DO):

tel. 32 609 45 00, e-mail: organizacja@katowice.lasy.gov.pl

9. Każdy wniosek musi zawierać następujące elementy:

9.1. informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e–mail, adresem strony internetowej;

9.2. szczegółowy opis i program przedsięwzięcia, a w przypadku konferencji naukowych listę referatów;

9.3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;

9.4.wymagane zgody, zezwolenia i uzgodnienia w przypadku budowy pomników i tablic pamiątkowych;

9.5. oświadczenie, że wnioskodawca nie ubiega się o patronaty honorowe innych osób lub instytucji;

9.6. skład komitetów honorowych, organizacyjnych, komitetów budowy oraz kapituł nagród w przedsięwzięciach, których to dotyczy;

9.7. informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach;

9.8. informację o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z projektem;

9.9.dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za współpracę z Wydziałem DO.

10. W przypadku gdy o Patronat Honorowy Dyrektora ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą, itp.

11. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Dyrektora wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.

12. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Honorowego Dyrektora, umieszcza Logo Lasów Państwowych z napisem „Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach” na wszystkich materiałach informacyjnych oraz na stronach www związanych z wydarzeniem, zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i po uzyskaniu akceptacji Wydziału DO. Logo i Księga Identyfikacji Wizualnej PGL LP są dostępne na stronie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow. Ponadto, wnioskodawca umieszcza na stronach internetowych związanych z wydarzeniem link do strony www RDLP: www.katowice.lasy.gov.pl, w postaci aktywnego logotypu serwisu.

13. Po zakończeniu wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Dyrektora wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Wydziału DO relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia.

14. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania, o którym mowa wyżej, jego kolejny wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania.

15. Wybrane materiały, związane z Patronatem Honorowym Dyrektora, mogą być opublikowane na stronie www.katowice.lasy.gov.pl.

 

 

PATRONAT HONOROWY DYREKTORA RDLP W KATOWICACH

LP

DATA PRZYZNANIA PARONATU

NAZWA ORGANIZACJI / INSTYTUCJI

DATA WYDARZENIA

WYDARZENIE

1.

07.06.2022 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowej


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach

02-03.07.2022 r.

XXI Międzynarodowe Zawody Drwali
w Bobrowej

2.

22.06.2022 r.

Nadleśnictwo Rudziniec

10.07.2022 r.

Koncert
„Wśród tylu dróg …”
w 30 rocznicę Wielkiego Pożaru

3.

29.06.2022 r.

Fundacja 9 sił

03.09.2022 r.

Projekt Zielony Mural w Jeleśni