Asset Publisher Asset Publisher

Loty przeciwpożarowe z dofinansowaniem!

 

Ponad 350 tysięcy złotych zasiliło ochronę przeciwpożarową w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki podpisaniu, w obecności Ministra Środowiska Michała Wosia, umowy i środkom pozyskanym z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic oraz Opola dofinansowane zostaną loty patrolowo – gaśnicze. Jak ważne dla Lasów Państwowych jest wsparcie działań zabezpieczających drzewostan przed ogniem, była obecność na uroczystości Ministra oraz odznaczenie przez niego pilotów biorących udział w akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym.


- To niezwykły dzień dla katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z jednej strony wsparcie finansowe dwóch Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, kolejne z Katowic i pierwsze z Opola, a z drugiej strony uhonorowanie pilotów działających na co dzień na tym terenie. Lotników, którzy wspierali swoim doświadczeniem i umiejętnościami akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym. – mówił Minister Środowiska Michał Woś – Wartym podkreślenia jest fakt, iż Lasy Państwowe są jedyną w Polsce instytucją dysponującą własną flotą powietrzą do celów gaśniczych. Właśnie dzięki temu, w przypadku takich sytuacji jak nad Biebrzą, mogą reagować szybko i skutecznie. – podkreślił Minister Woś.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach cyklicznie od wielu lat aplikuje o środki zewnętrzne na działania związane ze wsparciem ochrony ekosystemów leśnych. Jest to możliwe dzięki dostrzeżeniu skali zagrożenia pożarowego i wsparciu WFOŚiGW
w Katowicach w formie organizacji naboru ciągłego wniosków w ramach priorytetu OP 3.1. Ochrona przeciwpożarowa, obejmującego zapobiegania występowaniu zagrożeń w lasach. Pozyskana dotacja na zdania ukierunkowane na: Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego". Podpisana umowa z WFOŚiGW w Katowicach opiewa na ponad 300 tys. złotych dotacji. Dzięki otwartości i zrozumieniu ze strony WFOŚiGW w Opolu udało się uzyskać dodatkowe wsparcie na obszarze województwa opolskiego w formie dotacji na zadnie pn.: „Przeciwpożarowe zabezpieczenie lasów celem ograniczania i zapobiegania występowaniu szkód w lasach - patrolowanie lotnicze lasów województwa opolskiego w 2020 roku.” Środki w wysokości 50 tys. zł pozyskane zostały w ramach kryterium V.8: Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacja tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne.

- Dzięki właśnie takim środkom możliwe jest natychmiastowe podrywanie w powietrze przeciwpożarowej floty powietrznej, jaką dysponujemy – podkreślał w trakcie uroczystości Józef Kubica Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Właśnie takie działania sprawiają, że średnio ogień trawi zaledwie 22 ary lasu. Gdyby nie dostrzegalnie, których mamy już 67 oraz flota powietrzna stacjonująca w łącznie pięciu bazach lotniczych czy ponad tysiąc punktów czerpania wody, często będących obiektami małej retencji, nie byłoby możliwe tak sprawne przeciwdziałanie pojawianiu się ognia w lesie. – dodaje Dyrektor Kubica.

Poprzez wykonywanie lotów patrolowych udało się osiągnąć efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zagrożenia pożarowego lasu, ochrony ekosystemów leśnych, ochrony różnorodności biologicznej na łącznym obszarze aż 404,7 tys. ha, działania te przyczyniły się również do ochrony klimatu.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Katowicach zlokalizowane są we wszystkich nadleśnictwach I i II kategorii zagrożenia pożarowego i mogą być również zorganizowane w nadleśnictwach zaliczonych do III kategorii punkty alarmowo – dyspozycyjne. Pełnią funkcję koordynującą działania przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa. Działania przeciwpożarowe wspierają również Patrole naziemne, organizowane w miejscach szczególnie narażonych na powstanie pożaru (np.: przy drogach, liniach kolejowych i miejscach bardziej uczęszczanych przez ludzi). Działania wspierają także 33 lekkie samochody terenowe z agregatem gaśniczym, które umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie akcji i powstrzymanie rozwoju pożaru do momentu przybycia straży pożarnej, a niekiedy ugaszenie pożaru.

Umowę w obecności Ministra Środowiska Michała Wosia, Leśników Nadleśnictwa Brynek, pilotów i mediów uroczyście podpisali; Józef Kubica - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Tomasz Bednarek - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Maciej Stefański - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu.