Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kompleksowy projekt OPL

Kompleksowy projekt OPL

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.”

 

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Cel projektu: Program obejmuje m.in. dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych na obszarach Natura 2000, czynną ochronę zagrożonych gatunków leśnych, rozwój małej infrastruktury turystycznej w lasach, wzmacnianie korytarzy ekologicznych i połączeń pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi, ochronę zasobów genowych, walkę z inwazyjnymi gatunkami obcymi, inwentaryzację zasobów przyrodniczych, przygotowanie planów ochrony rezerwatów, edukację przyrodniczo-leśną.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 909 333,39 zł

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtPHHIyUO7A

https://www.youtube.com/watch?v=WeEnHRo95Nc&t=20s

 

Nadleśnictwo Sucha

Obszar Natura 2000; kod PLB 120006, pasmo Policy, przedmiot ochrony: głuszec

Działania:

  1. Przerzedzenie podszytu i odnowienie w miejscach występowania borówki z pozostawieniem pasów i grup zwartego podszytu; ok. 4 ha
  2. Budowa i utrzymanie szlabanów ograniczających wjazd na teren leśny; 4 szt

Planowane koszty: 11 200,00zł

 

Nadleśnictwo Zawadzkie

Obszar Natura 2000: kod PLH160008, Dolina Małej Panwi, przedmiot ochrony: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Działania:

Usuwanie z podszytu gatunków obcych geograficznie zgodnie z PZO. Nadleśnictwo zostało wskazane jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie zadań. Możliwość wykonania planowanych działań została przed zgłoszeniem zweryfikowana w terenie (pod kątem realnego występowania danego gatunku lub siedliska na danym obszarze i stanowisku). 

Planowane koszty: 6 500,00zł

 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

Obszar Natura 2000: kod PLH160011, Łęg Zdzieszowicki, przedmiot ochrony: Pachnica dębowa

Działania:

Wycinka wokół drzew pachnicowych 

Planowane koszty: 2 000,00zł