Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kompleksowy projekt OPL

Kompleksowy projekt OPL

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.”

 

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Cel projektu: Program obejmuje m.in. dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych na obszarach Natura 2000, czynną ochronę zagrożonych gatunków leśnych, rozwój małej infrastruktury turystycznej w lasach, wzmacnianie korytarzy ekologicznych i połączeń pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi, ochronę zasobów genowych, walkę z inwazyjnymi gatunkami obcymi, inwentaryzację zasobów przyrodniczych, przygotowanie planów ochrony rezerwatów, edukację przyrodniczo-leśną.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 162 967,21 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 002 800,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 252 380,00 zł

 

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtPHHIyUO7A

https://www.youtube.com/watch?v=WeEnHRo95Nc&t=20s

RDLP w Katowicach

Nadleśnictwo Sucha

Obszar Natura 2000; kod PLB 120006, pasmo Policy, przedmiot ochrony: głuszec

Działania:

  1. Przerzedzenie podszytu i odnowienie w miejscach występowania borówki z pozostawieniem pasów i grup zwartego podszytu; ok. 4 ha
  2. Budowa i utrzymanie szlabanów ograniczających wjazd na teren leśny; 4 szt

 

Planowane koszty: 11 200,00zł