Ochrona przeciwpożarowa

Lasy RDLP Katowice należą do najbardziej zagrożonych pożarami w skali całego kraju. 400 tys. ha - czyli 65% powierzchni zostało zaliczone do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn, „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Katowicach według standardów PEFC oraz 3 –letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy”.

Nr postępowania: RR.270.3.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00154987/01 z dnia 20-08-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej sekretariat@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie prowadzonego postępowania https://josephine.proebiz.com/pl/profile/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach