Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

W  edukacji przyrodniczo – leśnej na terenie jednostek wchodzących w skład RDLP w Katowicach wykorzystywano następujące obiekty edukacyjne:

 

 

Lp.

Obiekt

Ogółem na terenie RDLP

1.

Ośrodek edukacji leśnej

5

2.

Izba edukacji leśnej

35

3.

Leśna wiata edukacyjna (=zielona klasa)

59

4.

Leśna ścieżka edukacyjna (=dydaktyczna)

109

5.

Punkt (powierzchnia) edukacji leśnej

razem:

137

w tym:

 

a) szkółka leśna

26

 

b) drzewostan (uprawa, nasienny, ochronny)

39

 

c) obiekt małej retencji

33

 

d) inny (trasa dydaktyczna bez oznakowania, wieża p.poż., wyłuszczarnia)

39

6.

Inne obiekty

razem:

375

w tym:

 

a) rezerwat przyrody

78

 

b) ogród, park dendrologiczny

20

 

c) obiekty kultury, tradycji

47

 

d) inny (np. zagroda dzików, pomniki przyrody, brama informacyjna)

230


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn, „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Katowicach według standardów PEFC oraz 3 –letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy”.

Nr postępowania: RR.270.3.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00154987/01 z dnia 20-08-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej sekretariat@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie prowadzonego postępowania https://josephine.proebiz.com/pl/profile/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach