Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego”

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego” powstał jako jeden z pierwszych siedmiu takich obiektów w Polsce. Został powołany do życia Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 19.12.1994 r. Obecnie funkcjonuje już 25 takich obiektów.

Obejmuje swym zasięgiem cztery nadleśnictwa: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górkę i Wisłę, rozpościerające się w najbardziej na zachód wysuniętej części Karpat, pomiędzy Bramą Morawską a Doliną rzeki Soły. W skład Beskidu Śląskiego wchodzą trzy pasma górskie: Czantorii i Stożka, Baraniej Góry oraz Skrzycznego, Klimczoka i Błatniej. Ponadto, w skład LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” wchodzi fragment Beskidu Żywieckiego z masywem Romanki oraz niewielki fragment Beskidu Małego. Północną część LKP stanowi Pogórze Cieszyńskie i Wodzisławsko – Wilamowickie. Obszar LKP leży w dorzeczu Wisły, od północnego-zachodu, poprzez Olzę, w dorzeczu Odry, zaś od południowego –zachodu, poprzez Potok Czadeczka, w dorzeczu Dunaju.

Podstawowe cele utworzenia LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” to:

 • wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz górskich oraz dynamiki zachodzących w nich zmian;
 • trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasów górskich;
 • Łączenie trwałej gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody;
 • promowanie wielofunkcyjnej oraz zrównoważonej gospodarki leśnej;
 • prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego dla wypracowania wniosków możliwych do wykorzystania przede wszystkim w rejonach górskich;
 • prowadzenie szkoleń Służby Leśnej oraz rozwijanie edukacji przyrodniczo

– leśnej społeczeństwa.

Specyfiką drzewostanów beskidzkich jest nadal duży udział świerka o obniżonej zdrowotności w wyniku oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych, chorób grzybowych i szkodliwych owadów.

Możliwość uprawiania sportów zimowych i całorocznej turystyki pieszej przyciąga rzesze turystów nie tylko z konurbacji Górnośląskiej, ale również z całego kraju. Stwarza to okazję do szerokiej prezentacji proekologicznej polityki leśnej, a w jej ramach idei LKP. Jedną z przesłanek powołania LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” było stworzenie możliwości lepszej i skuteczniejszej ochrony i restytucji walorów przyrodniczo – leśnych, do których należą:

 • tereny źródliskowe Wisły;
 • potoki Białej i czarnej Wisełki;
 • zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym w rezerwatach przyrody „Barania Góra”, „Czantoria”, „Stok Szyndzielni”, „Jaworzyna”;
 • fragmenty naturalnej świerczyny górnoreglowej w rezerwacie „Romanka”;
 • drzewostany z wysokoprodukcyjnym ekotypem świerka istebniańskiego
  w Nadleśnictwie Wisła;
 • cenne drzewostany nasienne buka pospolitego w Nadleśnictwie Bielsko;
 • obszary północno-zachodniej części Nadleśnictwa Ustroń stanowiące fragment Bramy Morawskiej, będące miejscem wędrówki z południa Europy wielu gatunków roślin i zwierząt na teren Polski.

W Beskidzie Śląskim występują duże chronione ssaki: niedźwiedź, ryś i wilk. Dobre warunki do życia znajdują tu również rzadkie gatunki nietoperzy: podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży, nocek Bechsteina oraz mopek Barbastella. Pasma Baraniej Góry i Romanki są ostoją głuszca. Teren LKP zasiedla także największa sowa - puchacz. Gromadę płazów reprezentują m.in.: salamandra plamista, traszka  karpacka, traszka grzebieniasta, kumak górski. Występuje tu również rzadki gatunek chrząszcza - biegacz urozmaicony.

Wśród rosnących tu drzewostanów, wyróżniono fitocenozy leśne:

 • W piętrze pogórza: grąd subkontynentalny, nadrzeczną olszynę górską, olszynę bagienną, podgórski łęg jesionowy;
 • W reglu dolnym: żyzną buczynę karpacką, karpackie jaworzyny miesiącznicowe, kwaśną buczynę górską, dolnoreglowy bór jodłowo – świerkowy, jaworzynę karpacką, bory i lasy bagienne;
 • W reglu górnym: acydofilną świerczynę górnoreglową

O bogactwie roślin runa leśnego świadczą liczne płaty orlika pospolitego, parzydła leśnego, ciemiężycy białej, zespoły roślinne z wieloma gatunkami storczykowatych
i liliowatych, naparstnicy wielokwiatowej, śnieżyczki przebiśnieg, bluszczu, widłaków goździstego i jałowcowatego, barwinka, kopytnika, marzanki wonnej, pomocnika baldaszkowatego, goryczki trojeściowej i krzyżowej. Na szczególną uwagę zasługuje tocja karpacka oraz endemit Karpat Zachodnich tojad mocny morawski. Paprocie reprezentują m.in. podrzeń żebrowiec, paprotka pospolita i pióropusznik strusi.
Z chronionych gatunków drzew i krzewów swoje stanowiska mają cis, w rezerwacie Zadni Gaj, oraz wawrzynek wilczełyko i kalina koralowa.

Celem reintrodukcji głuszca w Beskidach, w 2002 roku Nadleśnictwo Wisła rozpoczęło wolierową hodowlę tych kuraków. Młode głuszce, corocznie zasilają naturalną populację tego gatunku w Beskidzie Żywieckim i Morawsko – Śląskim, a także służą do restytucji tego gatunku w Borach Dolnośląskich (Nadleśnictwo Ruszów)
i w Beskidzie Sądeckim ( Nadleśnictwo Nawojowa). Ponadto głuszce były nabywane przez inne hodowle, zarówno działające w Polsce (Leżajsk, Kadzidłowo, Głęboki Bród) jak i w innych krajach – Litwa, Ukraina, RFN, Czechy i Słowacja.

Całość lasów na terenie LKP ma status lasów ochronnych, wśród których największy udział mają lasy uszkodzone przez przemysł (100%) oraz lasy wodochronne (30%)

Głównymi zagrożeniami dla trwałości lasu są:

 • choroba opieńkowa w świerczynach;
 • szkody od okiści i silnych wiatrów;
 • masowe pojawy szkodliwych owadów liściożernych i podkorowych ( głównie kornika drukarza);
 • emisje przemysłowe - 35% lasów znajduje się w I strefie tzw. słabych uszkodzeń przemysłowych, pozostałe 65% w II strefie – średnich uszkodzeń przemysłowych.

Leśny Kompleks promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego” jest miejscem badań naukowych prowadzonych przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Funkcje społeczne lasów realizowane są m.in. przez ich szerokie udostępnianie dla potrzeb turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. W tym celu utrzymywane są różnorodne urządzenia i obiekty: szlaki turystyczne, rowerowe, ścieżki spacerowe, dydaktyczne, wyciągi i trasy narciarskie, miejsca odpoczynku, punkty informacji turystycznej.

Dla potrzeb edukacyjnych powstał na bazie OSW w Ustroniu – Jaszowcu, Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, z pełnym zapleczem hotelowo-szkoleniowym. W terenie działa Izba Leśna na Przysłupiu, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej – Dzielcu – Muzeum świerka istebniańskiego w Wyrchczadeczce oraz Ośrodek Wolierowej Hodowli Głuszca – w Nadleśnictwie Wisła, Izba Edukacji Ekologicznej
w Bielsku – Wapiennicy w Nadleśnictwie Bielsko, zaś w Nadleśnictwie Węgierska Górka działa Izba Edukacyjna na bazie adaptacji wybranych pomieszczeń na cele edukacyjne. Tym samym każde z nadleśnictw LKP dysponuje swoja profesjonalną bazą edukacyjno – szkoleniową.

Na obszarze nadleśnictw LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” funkcjonują ścieżki edukacji przyodniczo-leśnej, których jest obecnie 16. Powstały staraniem i nakładem środków własnych nadleśnictw. Nadleśnictwa wydały foldery opisujące przebieg tras poszczególnych ścieżek, a do dyspozycji wycieczek zbiorowych lub indywidualnych zwiedzających służą w każdej chwili, wyznaczeni do prowadzenia edukacji w terenie, wyszkoleni pracownicy nadleśnictw.

Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jest Rada Naukowo – Społeczna, powołana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w zakresie której jest inicjowanie i ocena realizacji działań podejmowanych w LKP. W skład Rady wchodzą przedstawiciele świata nauki, samorządów, pozarządowych organizacji ekologicznych, mediów, ochrony środowiska, przemysłu drzewnego, RDLP w Katowicach.

W obecnym składzie Rada powołana została na okres 5 lat t.j. na okres 2018 – 2022.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Patronat Honorowy Dyrektora RDLP w Katowicach

Patronat Honorowy Dyrektora RDLP w Katowicach

Patronat Honorowy 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 

1. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (dalej Dyrektor) obejmuje Patronat Honorowy.

2. Patronat Dyrektora stanowi wyróżnienie przyznawane przedsięwzięciom prowadzonym na terenie administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (dalej RDLP), a w szczególności:

2.1. wpisującym się szeroko pojętą promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;

2.2. związanym ze wspieraniem rozwoju funkcji produkcyjnych, ochronnych i społecznych lasu;

2.3. wspierającym ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz tradycjami patriotycznymi związanymi z obszarami leśnymi;

2.4. promującym twórczość artystyczną i edukacyjną związaną ze środowiskiem naturalnym i lasami;

2.5. o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla środowiska zawodowego leśników, w tym o charakterze imprez pracowniczych;

2.6. innym, istotnym z punktu widzenia wspierania realizacji misji Lasów Państwowych oraz pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych i leśnego środowiska zawodowego.

3. Decyzja o przyznaniu Patronatu jest uprawnieniem osobistym Dyrektora.

4. Dyrektor bierze udział w objętym patronatem wydarzeniu lub kieruje list do jego uczestników.

5. O Patronat Honorowy Dyrektora mogą ubiegać się organizacje i instytucje prowadzące działalność społeczną, kulturalną, sportową, edukacyjną, naukową czy charytatywną, organizujące przedsięwzięcia wymienione w ust. 2.

6. Patronaty przyznawane są po spełnieniu warunków określonych w zasadach przyznawania patronatów.

 

Zasady udzielania Patronatu Honorowego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 

1. Dyrektor sprawuje Patronat Honorowy jako patron jedyny i wyłączny.

2. Decyzja o objęciu Patronatu Honorowego jest uprawnieniem osobistym Dyrektora, w pełni uznaniowym i znajdującym się w jego wyłącznej gestii.

3. Dyrektor obejmuje Patronat Honorowy nad przedsięwzięciami całkowicie przygotowanymi do realizacji.

4. Dyrektor nie obejmuje Patronatu Honorowego nad:

4.1. statutową działalnością instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji;

4.2. przedsięwzięciami o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat może dotyczyć pojedynczej edycji danego przedsięwzięcia;

4.3. publikacjami i twórczością artystyczną;

4.4. przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym lub marketingowym.

5. W przypadku pomników lub tablic pamiątkowych Patronat Honorowy Dyrektora może dotyczyć wyłącznie uroczystości odsłonięcia gotowego pomnika lub tablicy pamiątkowej i nie obejmuje idei ich fundacji oraz procesu powstawania.

6. Objęcie Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji osobistego udziału Dyrektora ani wsparcia finansowego lub organizacyjnego RDLP.

7. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat Honorowy Dyrektora składają pisemny wniosek zgodny z obowiązującym wzorem, załączonym w materiałach do pobrania poniżej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl - nie później niż 30 dni przed wydarzeniem.

8. Wnioski o Patronat Honorowy Dyrektora rozpatrywane są w Zespole ds. Promocji i Mediów RDLP w Katowicach (dalej Zespół DR): tel. 32 609 45 00, e-mail: rzecznik@katowice.lasy.gov.pl

9. Każdy wniosek musi zawierać następujące elementy:

9.1. informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e–mail, adresem strony internetowej;

9.2. szczegółowy opis i program przedsięwzięcia, a w przypadku konferencji naukowych listę referatów;

9.3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;

9.4. wymagane zgody, zezwolenia i uzgodnienia w przypadku budowy pomników i tablic pamiątkowych;

9.5. oświadczenie, że wnioskodawca nie ubiega się o patronaty honorowe innych osób lub instytucji;

9.6. skład komitetów honorowych, organizacyjnych, komitetów budowy oraz kapituł nagród w przedsięwzięciach, których to dotyczy;

9.7. informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach;

9.8. informację o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z projektem;

9.9. dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za współpracę z Zespołem DR.

10. W przypadku gdy o Patronat Honorowy Dyrektora ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą, itp.

11. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Dyrektora wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.

12. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Honorowego Dyrektora, umieszcza Logo Lasów Państwowych z napisem „Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach” na wszystkich materiałach informacyjnych oraz na stronach www związanych z wydarzeniem, zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i po uzyskaniu akceptacji Zespołu DR. Logo i Księga Identyfikacji Wizualnej PGL LP są dostępne na stronie: https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow. Ponadto, wnioskodawca umieszcza na stronach internetowych związanych z wydarzeniem link do strony www RDLP: www.katowice.lasy.gov.pl, w postaci aktywnego logotypu serwisu.

13. Po zakończeniu wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Dyrektora wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Zespołu DR relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia.

14. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania, o którym mowa wyżej, jego kolejny wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania.

15. Wybrane materiały, związane z Patronatem Honorowym Dyrektora, mogą być opublikowane na stronie www.katowice.lasy.gov.pl.