Asset Publisher Asset Publisher

Kolejny rezerwat na opolszczyźnie!

Nowy rezerwat na terenie opolskiej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Rezerwat "Żaba" w Nadleśnictwie Namysłów to ważne miejsce dla ochrony przyrody w Polsce. Jego głównym celem jest zachowanie cennych ekosystemów starodrzewi lasów liściastych oraz ich różnorodności biologicznej.

W rezerwacie można podziwiać ponad 200-letnie dęby, buki, lipy czy jesiony, które stanowią nie tylko walor przyrodniczy, ale również historyczny. Rezerwat "Żaba" to idealne miejsce dla miłośników przyrody, którzy chcą spędzić czas na łonie natury i zobaczyć piękno polskiej flory i fauny.

Symbolicznego otwarcia – dostępnego cały czas terenu – dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber wraz z Alicją Majewską, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Nowy rezerwat przyrody "Żaba" w powiecie namysłowskim zajmuje powierzchnię prawie 24 hektarów i znajduje się w pobliżu miejscowości Żaba i Minkowskie.

Jak podkreślił Dyrektor RDLP w Katowicach Damian Sieber - Ochrona dzikiej przyrody to ważny element rozwoju zrównoważonego, którego celem jest zaspokojenie potrzeb dzisiejszych pokoleń bez szkody dla przyszłych. Ochrona i promocja dzikiej przyrody to nie tylko szansa na zachowanie dziedzictwa naturalnego, ale również na kształtowanie postaw proekologicznych i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Otwarcie rezerwatu to wynik działań na rzecz ochrony przyrody, w których zaangażowali się różni specjaliści i instytucje oraz Lasy Państwowe. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez poświęcenia czasu, pracy i zasobów na rzecz dzikiej przyrody w Polsce. Warto podkreślić, że otwarcie rezerwatu "Żaba" to nie tylko ważny krok w kierunku ochrony przyrody, ale również szansa na promowanie turystyki ekologicznej w regionie. Otwarcie rezerwatu to szansa na połączenie dzikiej przyrody z turystyką i promocję wśród mieszkańców regionu oraz turystów z kraju i zagranicy.

W otwarciu rezerwatu udział wzięli Zastępca Burmistrza Namysłowa - Krzysztof Mucha, Sołtys miejscowości Żaby Aneta Szymczykowska oraz przedstawiciele służb mundurowych. Nie zabrakło także leśników z Nadleśnictwa Namysłów.