Lista Aktualności Lista Aktualności

Mała retencja w Leśnictwie Dębowiec

Kolejny zbiornik retencyjny odtwarzany w lasach Nadleśnictwa Prudnik

Zbiornik o powierzchni 0,40 hektara ma docelowo zmagazynować ponad 6000 m3 wody. Zadanie realizowane jest ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. Celem projektu jest wzmocnienie odporności lasów na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich. Projekt realizowany jest w 47 nadleśnictwach na terenie 4 regionalnych dyrekcji.

Spodziewane efekty podejmowanych działań to:

- zahamowanie odpływu wody opadowej przyczyniające się do spłaszczenia fali powodziowej na obszarach podgórskich,

- poprawa bilansu wodnego w lasach poprzez ograniczenie odpływu wody i wzrost wilgotności siedlisk,

- mniejsze zagrożenie pożarowe i większa odporność lasu na susze poprzez uwilgotnienie mikroklimatu (tworzenie się rosy, mgieł),

- wpływ na estetykę lasu poprzez urozmaicenie leśnego krajobrazu,

- wpływ na bioróżnorodność poprzez stworzenie miejsc bytowania dla flory i fauny wodnej, 

Stosunkowo niewielkie rozmiary zbiornika wynikają z założenia, że od ilości magazynowanej wody wyrażonej w m3 ważniejsza jest liczba miejsc jej gromadzenia. Takie rozproszone działania mają poprawić bilans wodny w jak największej liczbie leśnych ekosystemów.