Wydawca treści Wydawca treści

Konferencja naukowa pn. „WODA I LAS - ADAPTACJA LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU”

W dniach 12-13 października 2023 r. w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „WODA I LAS - ADAPTACJA LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU”, podsumowująca projekty małej retencji realizowane przez Lasy Państwowe: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i obejmowała część terenową oraz wykładową. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicę.

W trakcie pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z obiektami wybudowanymi w ramach małej retencji nizinnej, zrealizowanymi przez Nadleśnictwa: Rudy Raciborskie, Kędzierzyn, Brynek, Koszęcin, Rudziniec i Zawadzkie.

W drugim dniu konferencji zorganizowano sesję wykładową z udziałem zaproszonych prelegentów. Oficjalnego otwarcia sesji dokonał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Józef Kubica, który serdecznie przywitał się z uczestnikami oraz podkreślił, że Lasy Państwowe od lat 90 XX w. realizują inwestycje związane z retencjonowaniem wody, realnie przyczyniając się do zwiększenia zasobności siedlisk leśnych w wodę oraz zabezpieczenia lasów przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych.

W trakcie sesji wykładowej wygłoszono szereg prezentacji, które opisywały doświadczenia, dobre praktyki oraz przykłady przedsięwzięć z zakresu ochrony obszarów mokradłowych, działań retencyjnych i przeciwerozyjnych na terenie całego kraju, w tym realizowanych przez Nadleśnictwa: Jastrowie, Giżycko, Baligród, Łosie i Lwówek Śląski.

Dyrektor RDLP w Katowicach, Damian Sieber zaprezentował uczestnikom przykłady realizacji zadań wykonanych w ramach projektów małej retencji na terenie RDLP w Katowicach. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na wpływ małej retencji na ochronę przyrody, zwiększenie odporności lasu na klęski żywiołowe, w tym pożary oraz podkreślił znaczenie projektów małej retencji w realizowaniu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej przez leśników.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki, którzy wzbogacili program konferencji o następujące wykłady:

- „Rola różnych rodzajów retencji w kształtowaniu zasobów wodnych zlewni”, dr hab. Mateusz Grygoruk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

- „Zmiany klimatu i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska”, prof. dr. hab. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

- „Ochrona i restytucja torfowisk”, prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem, w trakcie którego podkreślono potrzebę kontynuacji w przyszłości dalszych działań i projektów związanych z adaptacją lasów do zmian klimatu przez Lasy Państwowe.

Warto zaznaczyć, że w projektach małej retencji realizowanych przez Lasy Państwowe uczestniczyło 160 nadleśnictw z różnych części Polski. W ramach adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu w górach i na nizinach, leśnicy prowadzili działania związane z retencją wodną takie, jak m.in.: budowa i modernizacja małych zbiorników wodnych, ochrona mokradeł, przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej, przywracanie ciągłości biologicznej cieków.

W ostatniej dekadzie na terenie RDLP w Katowicach powstało lub zostało przebudowanych: 1430 obiektów hydrotechnicznych, zretencjonowano: 4 320 000 m3 wody, co odpowiada wypełnieniu wodą ponad 12 x katowickich Spodków oraz pozyskano i rozliczono: 75 000 000 zł dotacji.