Wydawca treści Wydawca treści

25. ROCZNICA PRZYJĘCIA USTAWY O LASACH

28 września minęło 25 lat od przyjęcia ustawy o lasach. 1991 r. przyjęto ustawę o lasach. Ten podstawowy dla PGL LP dokument określa zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. stawia ponad korzyściami ekonomicznymi trwałość i wielofunkcyjność lasów, podkreślając jednocześnie znaczenie funkcji ekologicznych, produkcyjnych i społecznych obszarów leśnych.

Położono również nacisk na zachowanie trwałości lasu oraz ciągłości jego wielofunkcyjnego użytkowania przez obecne i przyszłe pokolenia. Koszty tych działań nie obciążają budżetu państwa, ponieważ PGL LP jest jednostką organizacyjną w pełni samofinansującą swoją działalność. Wejście w życie tej ustawy spowodowało przemianowanie Naczelnego Zarządu LP w Dyrekcję Generalną LP, a Okręgowych Zarządów LP w regionalne dyrekcje LP. Określono zostały również na nowo kompetencje poszczególnych jednostek organizacyjnych.  

Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, o rocznicy 25.  uchwalenia ustawy o lasach