Wydawca treści Wydawca treści

Szkodnictwo leśne - informacje ogólne

Strażnicy leśni patrolują obszar całego nadleśnictwa interweniując w przypadku zgłoszenia przestępstwa
lub wykroczenia leśnego.

 

Posterunki

Straży Leśnej

Komendant

Telefony

1

Andrychów 

A. Martyniak

888 782 213

2

Bielsko 

H. Madzia

600 218 154

3

Brynek 

S. Sznajder

691 355 972

4

Brzeg 

R. Komornicki

795 588 382

5

Chrzanów 

S. Gruszka

668 125 285

6

Gidle 

D. Kucharski

608 550 573

7

Herby 

K. Szyc

600 207 310

8

Jeleśnia 

M. Marek

606 302 429

9

Katowice 

K. Blajer

601 445 156

10

Kędzierzyn 

K. Dyjas

604 158 248

11

Kluczbork 

M. Kasztelan

784 518 458

12

Kłobuck 

T. Paciepnik

602 102 583

13

Kobiór  

H. Kozak

660 642 655

14

Koniecpol 

M. Brych

664 951 623

  15

Koszęcin 

B. Cogiel

602 485 254

16

Kup 

J. Bednarz

600 033 385

17

Lubliniec 

A. Kaczmarzyk

602 463 415

18

Namysłów 

M. Złotkowski

600 237 576

19

Olesno 

J. Labus

606 436 350

20

Olkusz 

J. Górecki

602 523 189

21

Opole  

W. Wilk

608 019 994

22

Prószków 

E. Sawicki

696 442 117

23

Prudnik 

A. Fiałkowski

696 425 441

24

Rudy 

A. Kania

606 979 556

25

Rudziniec 

Z. Chrul

504 255 210

26

Rybnik 

K. Szweda

604 473 818

27

Siewierz 

J. Burkiet

608 090 468

28

Strzelce Opolskie

K. Skałecki

606 617 189

29

Sucha 

S. Matuszek

602 314 501

30

Świerklaniec

R. Woźniak

668 135 797

31

Tułowice 

M. Jędryszczak

508 236 426

32

Turawa 

K. Kuleta

668 322 695

33

Ujsoły 

J. Bednarz

509 149 756

34

Ustroń 

G. Armata

604 529 556

35

Węgierska Górka

J. Biegun

660 720 067

36

Wisła 

G. Gruca

608 097 632

37

Zawadzkie 

J. Kopyto

508 348 350

38

Złoty Potok 

S. Stępień

605 834 837

Regionalna Dyrekcja LP 

W. Jaroń

502 316 662

 

Wykroczenia i przestępstwa w lesie:

Wyniki zwalczania szkodnictwa leśnego w 2016r:

Rodzaje szkodnictwa ilość przypadków

wartość szkód (zł)

wykrywalność (%)

Kradzież drewna                                        na łączną masę 853 m3

277

 158 695

39

Kradzież lub zniszczenie pozostałego mienia (poza drewnem)

79

 393 595

4

Kłusownictwo

z tego na stawach gospodarstw rybackich

61

46

50 286

 

50

 

Bezprawne korzystanie z lasu

w tym: 784 mandatów karnych                               na kwotę 96 710zł

4 256

 

23 595

 

99

 

 

Bezprawne korzystaniu z lasu: najczęściej popełniane są wykroczenia

 

Wybierając się do lasu,należy wiedzieć co jest dozwolone a co zabronione:

Poruszać się można po każdej drodze i ścieżce leśnej wyłącznie  pieszo lub na rowerze. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub jazda konna są dozwolone drogami leśnymi tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów na drogach leśnych dozwolony jest  wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Powyższe zapisy nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

 

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

- uprawy leśne do 4 m wysokości,

- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

- ostoje zwierząt,

- źródliska rzek i potoków,

- obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy ma uprawnienia do wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu, jeżeli:

- na jakimś obszarze nastąpiło zniszczenie runa leśnego lub drzewostanu,

- wykonywane są prace z hodowli i ochrony lasu lub pozyskuje się drewno,

- na skutek suszy występuje duże zagrożenie pożarowe.

Ponadto w lesie zabrania się:

- zanieczyszczania gleby i wód,

- zaśmiecania,

- rozkopywania gruntu,

- niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,

- niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków, zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,

- rozgarniania i zbierania ściółki,

- wypasu zwierząt gospodarskich,

- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

- wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich,

- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,

- puszczania psów luzem,

- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 m od granicy lasu zabronione jest:

- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

- korzystanie z otwartego płomienia,

- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM LEŚNYM?

 Osoba, która:

 • Jest obywatelem polskim;
 • Ukończyła 21 lat;
 • Ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich;
 • Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie min. średnie leśne,   przeszkolenie i brak przeciw wskazań do pracy z bronią);
 • Cieszy się nienaganną opinią;
 • Zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Posiada odpowiedni stan zdrowia;
 • Nie była karana sądownie za przestępstwo z  chęci zysku lub innych niskich pobudek 

USTAWOWE UPRAWNIENIA STRAŻNIKÓW LEŚNYCH:

1.Legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia jak również świadków zdarzenia.

2.Nakładanie oraz pobierania grzywien w drodze mandatu karnego.

3.Zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

4.Przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc.

5.Ujęcie na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w bezpośrednim pościgu.

6.Odbieranie  za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi służących do ich popełnienia.

7.Prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia w postępowaniu uproszczonym jeśli przedmiotem przestępstwa jest drzewo lub drewno z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

8.Prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed Sądem Grodzkim w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.

9.Noszenie broni palnej długiej i krótkiej lub gazowej oraz ręcznego miotacza gazowego.

10.Żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

11.Dokonywanie kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych celem sprawdzenia legalności ich pochodzenia.

12.Zastosowanie wobec osób uniemożliwiających wykonywanie czynności służbowych środków przymusu bezpośredniego:

- siły fizycznej i chwytów obezwładniających,

- pałki służbowej,

- chemicznych środków obezwładniających,

- kajdanek,

- psa służbowego,

- broni palnej- kiedy w/w środki przymusu nie wystarczą.

13.Na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa przysługują również uprawnienia:

 • Państwowej Straży Łowieckiej w zakresie zwalczania kłusownictwa.
 • Straży Ochrony Przyrody w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.
 • Państwowej Straży Rybackiej w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu.

   

ZAKRES PRAWNY DZIAŁANIA  STRAŻY LEŚNEJ

Przestępstwa leśne:

 • wyrąb drzewa z lasu (art. 290kk)
 • kradzież drewna z lasu (art. 278kk)
 • paserstwo, którego przedmiotem jest drewno (art. 291 i 292kk)
 • spowodowanie pożaru leśnego lub innego zdarzenia sprowadzającego bezpośrednie niebezpieczeństwo (art. 163 i 164kk)
 • kłusownictwo łowieckie (art. 53 prawa łowieckiego)  i  kłusownictwo rybackie (art. 27a ustawy rybackiej) jeżeli w obu przypadkach miejscem popełnienia ich czynu jest las

   Wykroczenia leśne:

 •  szkodnictwo leśne (art. 148, 149, 151-166kw) oraz wyrąb drzewa w lesie w celu jego przywłaszczenia i kradzież leśna (art. 120kw)
 • paserstwo, którego przedmiotem jest drzewo z lasu (art. 122kw)
 • naruszenie przepisów przeciwpożarowych w lasach (art. 82$kw)
 •  kłusownictwo wędkarskie (art. 27 ustawy rybackiej)