Wydawca treści Wydawca treści

Stan Posiadania

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych

W celu wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych należy dostarczyć Regionalnej Dyrekcji Lasów w Państwowych w Katowicach następujące dokumenty w formie papierowej:

1) Wniosek z adresem, informacją o numerze PESEL lub NIP wnioskodawcy oraz klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych i możliwości zapoznania z dokumentacją (wzór do pobrania tutaj);

2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przypadku braku obowiązującego planu, ostateczną decyzję o warunkach zabudowy uzgodnioną z RDLP w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez organ, który go wydał, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;

3) Projekt zagospodarowania działki z zaznaczonymi na mapie granicami użytków z bilansem powierzchni leśnej do wyłączenia w rozbiciu na działki ewidencyjne i pododdziały leśne, sporządzony przez osobę uprawnioną (konieczny, jeśli wyłączeniu nie podlega całość gruntów leśnych na działce). Kontur wnioskowanej powierzchni musi być zawarty oraz jednoznacznie i wyraźnie oznaczony;

4) Mapę ewidencyjną z wypisem z rejestru gruntów (z kategorią użytków na wnioskowanej działce) w oryginale lub odpisie;

5) Dokument potwierdzający prawo władania gruntem (np. akt notarialny, umowa lub zgoda na wyłączenie); w przypadku współwłasności działki  - zgodę współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;

6) Wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu (zawierający informację o typie siedliskowym lasu, składzie gatunkowym drzewostanu z udziałami, jego wieku, bonitacji wzrostowej, zadrzewieniu) lub w przypadku jego braku opis taksacyjny sporządzony przez osobę uprawnioną;

7) Informację na temat ochronności lasu wydaną przez właściwego terytorialnie starostę (wzór do pobrania tutaj);

8) W odniesieniu do nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji decyzję właściwego miejscowo starosty, nakładającą na Wnioskodawcę obowiązek rekultywacji gruntów (w formie oryginału lub odpisu). W przypadkach, gdy ustalony został mieszany kierunek rekultywacji (np. leśny i wodny), do decyzji należy załączyć projekt rekultywacji bądź inny dokument organu wydającego decyzję wskazujący, jaki kierunek rekultywacji ustalony został dla wnioskowanego gruntu;

9) Inne dokumenty i oświadczenia (np. kopie dokumentacji projektowej, koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie w oryginale lub odpisie, zezwolenia na prowadzenie określonej działalności na gruncie). Koncesja jest niezbędna do wyłączenia gruntów z przeznaczeniem na działalność górniczą i wydobywczą;

10) Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania firmy (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej, KRS, pełnomocnictwo, itd.);

Jeśli grunty pozostają w zarządzie Lasów Państwowych, to dodatkowo niezbędne są:

1) Wypis z planu urządzenia lasu;

2) Mapa gospodarcza z wkreśloną inwestycją,

3) Kserokopia zgody właściwego ministra na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśnie i nierolnicze w mpzp.

Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów - po ich weryfikacji w urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej. 

Przy wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej, osoba lub podmiot wyłączający grunty z produkcji zobowiązana jest do uiszczenia należności, opłat rocznych i jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Zwolnieniu z opłat podlegają grunty wyłączane na cele budownictwa mieszkaniowego o powierzchni wyłączenia do 500 m2 w przypadku budynku jednorodzinnego i do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.

Podstawy prawne wydawania decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach: 

1) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2017 r.  poz. 1161 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zmianami);

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905);

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302);

5) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.).