Wydawca treści

Projekty PGL LP

„Zwiększenie możliwości retencyjnych
oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

 

Nadleśnictwo Tułowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego. Realizacja działań w projekcie przyczynia się do zatrzymania nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk.

Projekt realizowany jest w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczestniczy                                          13 nadleśnictw

Okres realizacji w latach                      2007-2015

Zaplanowana do realizacji ilość obiektów        121 szt.

Planowana ilość zretencjonowanej wody  774 681 m³

Wartość zadań na terenie RDLP w Katowicach                     15 302 595,72 zł  (~ 3 732 340,41 Є)

 

Wartość dofinansowania ze środków UE (85%)                        13 007 206,36 zł (~ 3 172 489,36 Є)

 

Stopień zaawansowania projektu

 


 

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych
 na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nim infrastruktury
w dobrym stanie"

 

Nadleśnictwo Jeleśnia

02-08-112-3-3, Leśnictwo Romank Górna, oddz

 

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni górskich, dzięki czemu minimalizowane sa skutki powodzi, niszczącego działania wód zebraniowych oraz suszy. Działania prowadzone w projekcie to retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych, kontrola spływu powierzchniowego oraz wyrównanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.

Projekt realizowany jest w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Uczestniczy                                          9 nadleśnictw

Okres realizacji w latach                         2009-2015

Zaplanowana do realizacji ilość obiektów   1067 szt.

Planowana ilość zretencjonowanej wody  774 681 m³

Wartość zadań na terenie RDLP w Katowicach - 19 113 576,44 zł     ( ~4 661 847,92 Є)

Wartość dofinansowania ze środków UE (85%) - 16 246 539,37 zł    ( ~ 3 962 570,57 Є)

 

Stopień zaawansowania projektu

 

„Rekultywacja na cele przyrodnicze
terenów zdegradowanych,
popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

 

Nadleśnictwo Koszęcin

 

Celem projektu jest przywrócenie zdegradowanym terenom powojskowym wartości przyrodniczych i użytkowych. W ramach prowadzonych działań usuwane są źródła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz niwelowane są skutki negatywnych oddziaływań na środowisko.

Projekt realizowany jest w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczestniczy                                                                                 6 nadleśnictw

Okres realizacji w latach                                                                    2009-2015

Powierzchnia do oczyszczenia saperskiego                                   1 161,77 ha

 

Wartość zadań na terenie RDLP w Katowicach                        3 843 994,16 zł

 

Stopień zaawansowania projektu