Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja dyrekcji

Strukturę organizacyjną Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach stanowią:

- piony,

- wydziały,

- zespoły,

- samodzielne stanowiska pracy.

Poszczególne komórki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zajmują się sprawami z zakresu podanego poniżej.

PION DYREKTORA:

Wydział Kadr Promocji i Mediów [DP] realizuje i koordynuje procesy personalne na szczeblu RDLP w biurze i jednostkach organizacyjnych, realizuje politykę kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych, zajmuje się całokształtem spraw pracowników biura RDLP zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą. Wdraża i prowadzi politykę personalną na poziomie RDLP. Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień Dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno-informacyjnych. Koordynuje edukację przyrodniczo leśną oraz prowadzi wydawnictwo „Trybuna Leśnika”

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego [DK] wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach, zakładach LP nadzorowanych przez Dyrektora, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

Wydział Organizacji [DO] realizuje zadania z zakresu organizacji i organizowania, służy optymalizacji i usprawnieniu funkcjonowania RDLP i realizacji wspólnych przedsięwzięć, ma także zapewniać Dyrektorowi wsparcie w procesach decyzyjnych i zarządczych. Prowadzi sprawy z zakresu aktów normatywnych i obsługi prawnej. Prowadzi obsługę sekretarską i asystencką dyrektorów RDLP oraz organizuje i dokumentuje narady kierowników jednostek i posiedzenia kierownictwa RDLP. Realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych określonych zarządzeniem Dyrektora w zakresie dotyczącym Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Stanowisko ds. BHP i Ochrony Mienia [DB] prowadzeni i koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoruje działalność związaną z bhp w jednostkach RDLP oraz koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym.

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. GOSPODARKI LEŚNEJ:

Wydział Gospodarki Leśnej [ZG] przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadania związane z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą i użytkowaniem lasu, a także z gospodarką rolną oraz nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Koordynuje całokształt spraw związanych z certyfikacją gospodarki leśnej.

Wydział Ochrony Ekosystemów [ZO] inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego i ochrony ppoż. terenów leśnych), udostępnieniem lasu dla społeczeństwa oraz ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu.

Zespół ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej [ZŁ] koordynuje realizację prac związanych z prowadzeniem przez nadleśnictwa gospodarki łowieckiej, prowadzi obsługę polowań oraz koordynuje i nadzoruje gospodarkę rybacką na terenie RDLP.

Zespół ds. Geomatyki [ZM] prowadzi całokształt spraw związanych z geomatyką leśną i aktualizacją opisów taksacyjnych oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych w tym zakresie, prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP

Zespół ds. Urządzania Lasu [ZU] prowadzi całokształt spraw związanych z urządzaniem lasu oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności [ZP] inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów, wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii.

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ROZWOJU:

Wydział Infrastruktury Leśnej [RR] wspiera oraz prowadzi w jednostkach organizacyjnych pomoc merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie, prywatyzacji prac leśnych, współpracy na szczeblu RDLP z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej, przeprowadzania procedur przetargowych związanych z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP, nadzoru nad zakładami LP o zasięgu regionalnym z wyłączeniem gospodarstw rybackich, koordynuje sprawy związane z realizacją ekspertyz i badań naukowych.

Wydział Administracji [RA] prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt, itp. oraz zaspokajaniem bieżących potrzeb w tym zakresie. Prowadzi kancelarię i archiwum, a także obsługuje narady i spotkania organizowane w siedzibie RDLP.

Wydział Informatyki [RI] realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP, w jednostkach podległych oraz RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

Zespół ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych [RP] koordynuje zagadnienia związane z projektami rozwojowymi Lasów Państwowych oraz koordynuje procesy wdrażania i realizacji strategii LP, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi. Ponadto zajmuje się procesem wdrażania i nadzorowania na poziomie RDLP kompleksowych projektów Lasów Państwowych współfinansowanych z funduszy UE. Zespół pozyskuje także dotacje bezpośrednie dla RDLP oraz nadzoruje ich pozyskanie w podległych jednostkach.

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH:

Wydział Księgowości [EK] prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP zgodnie z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Analiz i Planowania [EP] prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych. Wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki w tym zakresie.

Wydział Gospodarki Drewnem [ED] prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek podległych w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej oraz prowadzi analizę rynków i czuwa nad realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi sprawy związane z normalizacją i normami na surowiec drzewny, sortymentacją i klasyfikacją surowca drzewnego, a także działania zmierzające do racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego. Odpowiada za organizację, koordynację i funkcjonowanie służby nadzoru gospodarki drewnem. Prowadzi sprawy związane z promocją drewna oraz innych produktów i usług oferowanych przez jednostki organizacyjne.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi [ES] organizuje, koordynuje, wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji. Prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP, nadleśnictw oraz obrębów leśnych.