Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje starosta.