Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje starosta.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje starosta.

Z zapisów przytoczonej ustawy wynika, że prowadzenie wybranych spraw z zakresu sprawowania nadzoru, w drodze porozumienia, starosta może powierzyć nadleśniczemu. Sytuacja taka ma miejsce w 35 spośród 38 nadleśnictw zgrupowanych przy RDLP w Katowicach. Na mocy 75 porozumień z jednostkami samorządowymi z terenu 4 województw (Łódzkie, Małopolskie, Opolskie i Śląskie) nadleśniczym przekazano sprawowanie nadzoru – częściowo, lub w całości, na obszarze lasów niepaństwowych obejmującym prawie 114 tys. ha. Nadzoru nie prowadzą Nadleśnictwa: Kup, Namysłów i Zawadzkie (stan na dzień 31.12.2012 r.).

Szczegółowy zakres spraw powierzonych w nadzór nadleśnictwom jest kwestią indywidualną poszczególnych jednostek. Nadleśniczowie do realizacji spraw objętych porozumieniami zatrudniają specjalistów ds. lasów niepaństwowych, bądź też przekazują stosowne obowiązki leśniczym w tzw. obwodach mieszanych. Leśniczowie realizują wówczas zadania zarówno w przypadku lasów prywatnych, jak i będących własnością Skarbu Państwa, a na poziomie nadleśnictwa wyznaczany jest koordynator pełnionego nadzoru (patrz tabela).

Numery telefonów osób wymienionych w tabeli dostępne są w zakładce kontakty poszczególnych nadleśnictw.

Nadleśnictwo

Kontakt ws. lasów niepaństwowych

Andrychów

Bogdan Pabis

Bielsko

Michał Soberka

Brynek  

Oskar Zawartka

Brzeg  

Włodzimierz Gąsiorowski

Chrzanów 

Przemysław Baran

Gidle  

Andrzej Krzypkowski

Herby

Marcin Gibaszek

Jeleśnia

Adam Mrowiec

Ryszard Nowak

Czesław Kantyka

Katowice 

Alicja Słuchocka

Kędzierzyn 

Adam Tomaszewski

Kluczbork

Michał Dybek

Kłobuck

Wojciech Niewęgłowski

Kobiór

Zygmunt Kwapis

Koniecpol

Adam Kazek

Koszęcin 

Elżbieta Kozłowska

Kup  

-

Lubliniec

Remigiusz Brzeziński

Namysłów

-

Olesno

Elżbieta Kowalska

Olkusz 

Aurelia Surosz

Opole

Maria Herz

Prószków

Jarosław Młynarczyk

Prudnik

Rafał Kasza

Rudy Raciborskie

Tomasz Pacia

Rudziniec

Agnieszka Polowczyk

Rybnik 

Joanna Walisko

Siewierz

Jacek Sieradzki

Strzelce Opolskie

Dariusz Krzysztofowicz

Sucha

Joanna Malczyk

Mariusz Wiech

Janusz Hubicki

Jerzy Skocz

Świerklaniec

Monika Pasterak

Tułowice

Wiesław Skrzypek

Turawa 

Józef Wiącek

Ujsoły 

Dorota Jaróżek

Ustroń

Joanna Kalinowska-Dyrda

Węgierska Górka

Władysław Żółty

Wisła 

Magdalena Mijal

Zawadzkie  

-

Złoty Potok 

Marek Szostak

Biuro RDLP

Bartosz Kurzeja