Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring Lasów HCVF 2014

 

W lasach kategorii 1.1a  nie wystąpiły szkody mogące wpłynąć na stan wartości ochronnych lasów HCVF.

Lasy kategorii 1.1b. Na terenie Parków Krajobrazowych: Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Gór Opawskich wystąpiły szkody w drzewostanach świerkowych spowodowane działalnością kornika drukarza. Ponadto w granicach Parku Beskidu Żywieckiego, wystąpiły szkody spowodowane silnymi wiatrami. Przeprowadzone cięcia sanitarne przejściowo wpłynęły na walory krajobrazowe nie zmieniając charakteru parku, zachowując jego wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe.  

W lasach kategorii 1.2  nie wystąpiły szkody biotyczne. Jedynie w projektowanej strefie ochrony miejsca tokowania głuszca na terenie Nadleśnictwa Ujsoły wystąpiły szkody spowodowane silnymi wiatrami wiejącymi w dniach 15-17 maja 2014 r. O zdarzeniu poinformowano Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

W lasach kategorii 2. szkody od wiatru dotyczyły obszaru specjalnej ochrony Beskid Żywiecki, co opisano powyżej.  W granicach obszarów mających znaczenie dla wspólnoty Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały i Góry Opawskie wystąpiły uszkodzenia świerczyn spowodowane żerem kornika drukarza. Siedliska górskiego boru świerkowego, pomimo wystąpienia szkód, nie utraciły swojego   charakteru. Nie stwierdzono również uszczerbku w gatunkach roślin  i zwierząt będących przedmiotami ochrony tych obszarów.

W lasach kategorii 3.1 nie wystąpiły szkody mogące wpłynąć na stan wartości ochronnych lasów HCVF.

W lasach kategorii 3.2 wystąpiły szkody biotyczne od kornika drukarza i abiotyczne od wiatru w górnoreglowym górskim borze świerkowym w Beskidzie Żywieckim. Obserwacje terenu potwierdziły brak znaczącego wpływu zaistniałych uszkodzeń na wartości ochronne będące podstawą klasyfikacji tych lasów jako HCVF.

W lasach kategorii 4.1 i 4.2,  pełniących funkcje glebochronne i wodochronne, wystąpiły szkody od kornika drukarza na terenie Beskidu Żywieckiego w Nadleśnictwie Ujsoły, Beskidzie Śląskim w Nadleśnictwie Ustroń i Wisła oraz w Górach Opawskich w Nadleśnictwie Prudnik, a także szkody od silnych wiatrów w Beskidzie Żywieckim.  Nie stwierdzono wpływu zaistniałych uszkodzeń na funkcje pełnione przez te lasy.

W lasach kategorii 6. nie wystąpiły szkody mogące wpłynąć na stan wartości ochronnych lasów HCVF.