Gekennzeichneter Inhalt

Użytki ekologiczne

W celu objęcia ochroną innych cennych przyrodniczo pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów  środowisk, decyzjami administracyjnymi powierzchnie niektórych bagien, śródleśnych łąk, torfowisk, płatów  nie użytkowanej roślinności, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, uznane zostały jako użytki ekologiczne.

Z terenu RDLP w Katowicach tą formą ochrony przyrody objęto 138 obiektów o powierzchni 759,47 ha.