Asset Publisher Asset Publisher

Stan Posiadania

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych

W celu wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych należy dostarczyć Regionalnej Dyrekcji Lasów w Państwowych w Katowicach następujące dokumenty w formie papierowej:

1) Wniosek z klauzulami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i możliwości zapoznania z dokumentacją;

2)    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogminy lub w przypadku braku miejscowego planu, decyzję o warunkach zabudowy uzgodnioną  z RDLP w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność  z oryginałem przez organ, który go wydał, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;

3)    Projekt zagospodarowania działkiz zaznaczonymi na mapie granicami użytków z bilansem powierzchni leśnej do wyłączenia w rozbiciu na działki ewidencyjne, sporządzony przez osobę uprawnioną (konieczny, jeśli wyłączeniu nie podlega całość gruntów leśnych na działce);

4)    Mapę ewidencyjną z wypisem z rejestru gruntów(z kategorią użytków na wnioskowanej działce) w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

5)    Dokument potwierdzający prawo władania gruntem (np. akt notarialny, umowa lub zgoda na wyłączenie); w przypadku współwłasności działki  - zgodę współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;

6)    Wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub w przypadku jego braku opis taksacyjny sporządzony przez osobę uprawnioną;

7)    W odniesieniu do nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji decyzję właściwego miejscowo starosty, nakładającą na Wnioskodawcę obowiązek rekultywacji gruntów (w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii). W przypadkach, gdy ustalony został mieszany kierunek rekultywacji (np. leśny i wodny), do decyzji należy załączyć projekt rekultywacji bądź inny dokument organu wydającego decyzję wskazujący, jaki kierunek rekultywacji ustalony został dla wnioskowanego gruntu;

8)    Inne dokumentyi oświadczenia (np. kopie dokumentacji projektowej, koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie, zezwolenia na prowadzenie określonej działalności na gruncie). Koncesja jest niezbędna do wyłączenia gruntów z przeznaczeniem na działalność górniczą i wydobywczą;

9)    Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania firmy (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej, KRS, pełnomocnictwo, itd.).

 

Jeśli grunty pozostają w zarządzie Lasów Państwowych, to dodatkowo niezbędne są:

1)   Wypis z planu urządzenia lasu;

2)   Mapa gospodarcza z wkreśloną inwestycją;

3) Zgoda ministra na zmianę przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nieleśne.

 

Przy wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej, osoba lub podmiot wyłączający grunty z produkcji zobowiązana jest do uiszczenia należności, opłat rocznych i jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Z       Zwolnieniu z opłat podlegają grunty wyłączane na cele budownictwa mieszkaniowego do 500 m2 w przypadku budynku jednorodzinnego i do 200m2 na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.

 

Podstawy prawne wydawania decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach: 

1) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 1205 )

 

2) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 ze zmianami).

 

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905).

 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2151).