Lista Aktualności Lista Aktualności

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

Obecnie trwa akcja bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej lasu. W miesiącach od marca do połowy października służby leśne pełnią dyżury, które wiążą się z pełną dyspozycją pracowników w przypadku wystąpienia pożaru lasu.

W tym czasie uruchomione są także obserwacje lasów na dostrzegalniach przeciwpożarowych, które są synchronizowane z punktem alarmowo - dyspozycyjnym nadleśnictwa. Wykonywane jest wiele czynności profilaktycznych, które zapobiegają oraz mogą ułatwić lokalizację i gaszenie pożarów lasów.

Pod pojęciem zagrożenia pożarowego lasu rozumie się zaistnienie takich warunków, przy których możliwe jest powstanie pożaru w środowisku leśnym. Czynniki wpływające na stan zagrożenia pożarowego lasu to: - warunki metrologiczne, – temperatura powietrza, -  ilość opadów atmosferycznych i w następstwie wilgotność pokrywy gleby. Duży wpływ na zaistnienie pożarów ma wpływ pojawienia się bodźców energetycznych zdolnych do inicjacji pożaru (np. niedopałek papierosa, ognisko, niedogaszona zapałka). Na powstanie pożarów mają także wpływ: - dostępność terenów leśnych, coroczne wiosenne wypalanie traw i nieużytków rolnych, szczególnie w bliskiej odległości lasu.

Do szybkiej lokalizacji pożarów używany jest system obserwacyjno-alarmowy w skład, którego wchodzą dostrzegalnie przeciwpożarowe (wieże obserwacyjne) zlokalizowane na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe. Obserwator na wieży w sytuacji wystąpienia dymów wydostającego się z lasu, przy pomocy precyzyjnych kierunkomierzy ustala azymut. Namiary przekazywane są do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) znajdującego się w siedzibie nadleśnictwa. Za pomocą  mapy i programu komputerowego ustalane są miejsca potencjalnego pożaru lasu oraz koordynuje się dalsze działania tj. wysłanie w miejsce zdarzenia patroli naziemnych i powietrznych oraz straży pożarnej do ugaszenia pożaru.